ІV СМЕННО - ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. София, р-н Оборище, ул."Д у н а в" 30,
тел: 983-37-97  e-mail:ve4erna4@abv.bg
сградата е паметник на културата, строена в началото на 20 век като гимназиален девически пансион с дарение от княгиня ЕвдокияГимназията има четири компютърни кабинета и квалифицирани преподаватели,
които използват ИКТ в обучението по всички предмети.

Училището интегрира различни възрасти и индивидуални особености
в атмосфера на уважение, толерантност и зачитане на личното достойнство.


Модерно обучение
 

4 Вечерна

		
За нас

		
Правилник
		
Актуално :

» За теб
» Сесии
» Учебен план
» Матури
» Учители
» Учебно-изпитни
програми

		
Специфика на гимназията


Сменно-вечерната гимназия е с двусменен режим на учебно време -
сутрешна и вечерна смяна, съответно от
8.00-13.00 часа и от 17.30-21.30.
Това позволява на учениците да работят и учат и да избират удобна смяна.

Обучението в ІV гимназия е от VІІІ клас за ученици, навършили 16 години,
до ХІІ клас, без горна граница във възрастта, по програма за
средните общообразователни училища - непрофилирана подготовка
и избор на предмети чрез ЗИП - задължителноизираема подготовка.

Така е по-интересно!    Звънецът бие...    И... е-учебници!
Снимки от репортаж за ІV СВГ - "Тази сутрин" BTV 19.03.08г.

Дипломата за завършено средно образование във вечерната гимназия
дава права, равностойни на всички средни училища в Република България,
включително продължаване на образованието във висши училища.