ІV СМЕННО - ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. София, р-н Оборище, ул."Д у н а в" 30,
тел: 983-37-97  e-mail:ve4erna4@abv.bg
сградата е паметник на културата, строена в началото на 20 век като гимназиален девически пансион с дарение от княгиня ЕвдокияАдминистративни услуги,
предоставяни от IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"

Събирането, обработката и съхраняването на документи с лични данни е съгласно нормативните документи на Република България, Регламент 2016/679 и Вътрешните правила:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
на IV СВГ за мерките за защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679


Модерно обучение
 

Административни услуги - срокове

Административните услуги за граждани, които към момента на заявлението не са ученици в IV СВГ, се извършват съгласно чл. 57 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.20 от Наредба за административното обслужване

Срок на издаването на документи на ученици:
      - по време на обучението в IV СВГ - до 7 дни от заявяването
      - при завършване на обучението в IV СВГ - срок, определен със Заповед на министъра на МОН за всяка учебна година

Списък на училища, чийто архив се съхранява в IV СВГ:

IV вечерна гимназия
      IV Работническа гимназия
                 III Сменна гимназия "Цветан Спасов"
          I вечерна гимназия "Максим Горки"

          

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 147, чл. 148 и чл. 149)
и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /Глава Пета/

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга - преместване
      Издава се на учениците, подали заявление за преместване лично, на място.

Начини на заявяване на услугата.
      Заявлението за приемане и преместване на ученици се подава на място в училището.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път
      Услугата не се предоставя по електронен път

Такси или цени - Не се дължат

Получаване на Удостоверение за преместване - Лично/чрез упълномощено лице на място


Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 84, т. 6 и т. в)

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
      Директорът на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
      Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
      Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

Начини на заявяване на услугата - Лично

Информация за предоставяне на услугата по електронен път.
      Услугата не се предоставя по електронен път.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
      За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
      Регионалното управление на образованието
      Министерството на образованието е науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
      Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата -       Лично/от родител/настойник на ученика/чрез упълномощено лице


Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 101)

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
       на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
      Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
      Утвърждават се ежегодно от министъра на образованието и науката.

Начини на заявяване на услугата - Лично

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
      Услугата не се предоставя по електронен път.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
      За съответната сесия на държавните зрелостни изпити

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
      Регионалното управление на образованието
      Министерството на образованието е науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
      Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата
      Лично /от родител/настойник на ученика/ чрез упълномощено лице на място

Издаване на диплома за средно образование

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
      Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
      Издаване на дипломата по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
            – Диплома за средно образование се издава на всички ученици, придобили средно образоване след успешно положени задължителни държавни зрелостни изпити
            /Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно държавни зрелостни изпити, по свое желание подава заявление за получаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап, което дава право за продължаване на професионално обучение. Заявлението се подава до 15 юни или до 15 септември, а документът се получава в края на юни или септември. Правно основание - Чл. 138, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование/
            – За издаване на Диплома за средно образование се изисква снимка на ученика на матова хартия
            – Дипломата се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
            – Дипломата се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.
            – След регистрирането дипломата се въвежда като основни данни и сканирани изображения в
Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

Начини на заявяване на услугата
       За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Диплома се издава на всички ученици, придобили средно образование.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя
      Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - Безсрочен

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
      Регионално управление на образованието
      Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
      Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.
      Готовите дипломи се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Издаване на свидетелство за основно образование

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт
      Чл. 130, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи
      Издаване на свидетелство по реда на Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование:
            – свидетелство за средно образование се издава на всички ученици, завършили успешно VII клас
            – свидетелство за основно образование се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
            – свидетелството се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8/2016 г.
            – След регистрирането свидетелството се въвежда като основни данни и сканирани изображения в
Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация,

Начини на заявяване на услугата
       За предоставяне на услугата не е необходимо заявяване. Свидетелство за основно образование се издава на всички ученици, завършили успешно VII клас

Информация за предоставяне на услугата по електронен път:
      Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - Безсрочен

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата
      Регионално управление на образованието
      Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата
      Отказът за издаване на диплома се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата.
      Готовите свидетелства се получават на място в училището лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.


Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование
– удостоверения, свидетелства, дипломи

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
      Директор на училището

Административно обслужване - Канцелария на училището, приемаща документите и предоставящо информация за хода на преписката:

       гр. София,    ул. "Дунав" № 30,    тел: 02 983 37 97,     e_mail: ve4erna4@abv.bg
      Работно време:     Понеделник - петък    от 9.00 часа до 17.00 часа

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
      Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.
      Необходими документи:
- заявление,
- актуална снимка на матова хартия – 2 бр.,
- документ за промяна на имената (ако е приложимо),
- оригинал на докуманта,ако е наличен, но физически негоден
      Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:
            – Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
      При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.
            – Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.
            – Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.
            – След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

Начини на заявяване на услугата.
      Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

Информация за предоставяне на услугата по електронен път - Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - Безсрочно

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
      Регионално управление на образованието

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
      Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg/

Начини на получаване на резултата от услугата.
      Готовите дубликати се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Заявление за дубликат


Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      - Закон за предучилищното и училищното образование;
      - Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците ( от чл.123 до чл.128 вкл.).

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
      Директорът на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
      За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището.
      Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален, прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

Начини на заявяване на услугата.
      Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: Не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - Безсрочен

Такси или цени
      Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
      Регионалното управление на образованието
      Министерство на образованието е науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
      Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата
      След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране, което се получава - Лично/чрез упълномощено лице

Заявление за валидиране


Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
        ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.
      Закон за предучилищното и училищното образование (чл. 133, ал. 3)

Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.
      Директор на училището

Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.
      Диплома за средно образование
      Заявление, подадено от ученика.

Начини на заявяване на услугата.
      Заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование се подава на място в училището.

Информация за предоставяне на услугата по електронен път - Услугата не се предоставя по електронен път

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт - Безсрочен

Такси или цени - Не се дължат

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
      Регионално управление на образованието
      Министерство на образованието и науката

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.
      Отказът за издаване се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата
      ve4erna4@abv.bg

Начини на получаване на резултата от услугата - Лично/чрез упълномощено лице

Заявление за европейско приложение

Други

Справка за успех и хорариум по години

Служебни бележки за:
      - получаване на наследствена пенсия
      - получаване на детски надбавки
      - за отдел "Социално подпомагане"
      - за удостоверяване, че е ученик и посещава учебните занятия
      - за БДЖ