ІV СМЕННО - ВЕЧЕРНА ГИМНАЗИЯ
"ОТЕЦ ПАИСИЙ"
гр. София, р-н Оборище, ул."Д у н а в" 30,
тел: 983-37-97  e-mail:ve4erna4@abv.bg
сградата е паметник на културата, строена в началото на 20 век като гимназиален девически пансион с дарение от княгиня ЕвдокияП р а в и л н и ц и


4 Вечерна 
За нас 
Актуално :
» Сесии
» Учебен план
» ДЗИ
» Учители
» Учебно-изпитни програми
Правилиник за устройството и дейността

на IV Сменно-вечерна гимназия "Отец Паисий"

 Етичен кодекс
Сигурност в училище и превенция на агресията:

 Лицензирани доставчици на социални услуги
 Видове социални услуги
 Насоки за действия при инцидент
 Добри практикиБюджет