връзка

Учебно-изпитни програми

Цял екран

                                                                                                                            

УЧЕБНИЦИ


Учебно-изпитни програми:


Български език и литература        Английски език         Руски език       

Математика      Информационни технологии             

История и цивилизация              География и икономика       

Етика и право        Философия        Свят и личност

Биология и здр. образование        Физика и астрономия        Химия и опазване на околната среда        Технологии и предприемачество

Материали по история        ЕС

Учебно-изпитните програми обхващат основните теми на учебното съдържание от учебниците,
одобрени от МОМН, за полагане на годишен изпит.

Годишните изпити са редовни изпити за годишна оценка - за задочна и самостоятелна форма на обучение
и поправителни - за всички форми на обучение - юлска и септемврийска сесия.
Годишните изпити са с продължителност - 2 астрономически часа за 7клас,
3 астрономически часа - за 8, 9, 10, 11 и 12 клас.
Годишните изпити са писмени и включват:
компонент със затворени въпроси с един верен отговор за проверка на знанията по понятия и факти от учебното съдържание,
компонент с отворени въпроси, свързани с уменията за приложение на знанията в конкретно зададени ситуации
и компонент въпрос, чийто отговор изисква съставянето на самостоятелен текст с основна цел да се установи способността на учениците да :
• формулират твърдения
• организират и структурират изложението си;
• привеждат аргументи в подкрепа на формулираните твърдения
По чужди езици освен писмен се провежда и устен изпит,
а по информационни технологии - изпълнение на практическа задача.
Изпита по Свят и личност за 12 клас включва и представянето на проект по избрана от ученика тема.БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителни учебни часове - ЗУЧ


ЛИТЕРАТУРА

І. Античност

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

І.3. „Любов“ (Сафо)

І.4. „Антигона“ (Софокъл)

ІІ. Средновековие

ІІ.1. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

II.2. „Пространно житие на Константин – Кирил“

II.3. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)

ІІ.4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

ІII. Ренесанс

ІII.1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“

ІII.2. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава

ІII.3. „Хамлет“ (У. Шекспир)

III.4. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“), Сонет 130 („Очите ? не са звезди...“) (У. Шекспир)

Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Език, текст, общуване. Книжовен език

2. Функционални стилове на българския книжовен език

3. Разговорен стил

4. Художествен стил

5. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично словосъчетание

6. Речев етикет в електронното общуване

7. Залог на глагола

8. Вид и време на глагола

9. Видове подчинени изречения

10. Публично изказване. Публично изказване по морален проблем

11. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем

12. Електронно писмо

top


8 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА избираеми учебни часове - ИУЧ


Литература

І. Античност

І.1. Митология на древните гърци

І.2. „Одисея“ (Омир): V песен

І.3. Старогръцка лирика (Сафо, ,Алкей)

І.4. Едип цар“ (Софокъл) – конфликти, образи, трагическа ирония

ІІ. Средновековие

ІІ.1. . Библия в България

II.2. „Пространно житие на Константин – Кирил“

II.3. Жанрова система в старобългарската литература

ІІ.4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

II 5. Апокрифтна книжнина –„ Ходене на Богородица по мъките“

ІII. Ренесанс

ІII.1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): композиция, структура, идеи

ІII.2. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес)

ІII.3. „Хамлет“ (У. Шекспир)

III.4. . Сонети (У. Шекспир)

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Език, текст, общуване. Книжовен език

2. Функционални стилове на българския книжовен език

3. Разговорен стил

4. Художествен стил

5. Текст и стил

6. Лексикални особености на текста

7. Речев етикет в електронното общуване

8. Видове подчинени изречения

9. Публично изказване

10. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем

11. Електронно писмо


top


9 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителни учебни часове - ЗУЧ


РАЗДЕЛ: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Текстът като смислово и езиково единство

2. Научен стил

3. Официално-делови стил

4. Публицистичен стил

5. Активна и пасивналексика. Пароними

6. Речево поведение приучастие в диалог идискусия

7. Публично изказване пожитейски проблем

8. Резюме

9. Заявление

10. Делово писмо

11. CV

РАЗДЕЛ: ЛИТЕРАТУРА

1. Просвещение

2. Из „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част

3. Романтизъм

4. „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен

5. „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава

6. Реализъм

7. „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)

8. „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част

9. Модернизъм

10. Символизъм

11. „Сплин“ (LXXVIII) (Ш. Бодлер)

12. „Есенна песен“ (Пол Верлен)

13. Българско възраждане

14. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

15. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

16. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)


top


10 КЛАС БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителна подготовка - ЗП


1.Ренесанс - идеология, Сервантес - "Дон Кихот", Шекспир - "Хамлет"

2.Класицизъм - Молиер - "Тартюф"

3.Прсвещение - Даниел Дефо - "Робинзон Крузо"

4.Романтизъм - Пушкин

5.Реализъм - Балзак - "Човешка комедия", "Дядо Горио"

6.Модернизъм

7.Българско Възраждане:
П. Хилендарски "История славянобългарска",
Добри Чинтулов,
П. Р. Славейков "Изворът на белоногата",
Л. Каравелов "Българи от старо време",
Д. Войников "Криворазбраната цивилизация"


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗИП- задължителноизираема подготовка- 10 КЛАС


1.Данте Алигери - "Ад"

2.Кирило-методиевото дело в контекста на културното европейско развитие

3.П. Корней "Сид"

4.Гьоте "Фауст"

5.Ал. Дюма "Граф Монте Кристо"

6.А. П. Чехов - светът на "малкия човек"

7.С. Врачански - "Житие и страдание на грешния Софроний"


top


Програмата е по българска литература, изучавана в 11 и 12 клас и включва материал
за текущи, зрелостни и кандидатстудентски изпити


11 клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителна подготовка - ЗП

Изпитни теми по български език:

1. Езикът в социокултурният контекст

2. Българският език като индоевропейски език

3. Реторични стратегии

4. Разновидности на есето с оглед на предмета на общуване

5. Особености на фонетичната, граматичната и лексикалната система на българския език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди езици

Христо Ботев
Лирика: "Майце си", "Към брата си", "Борба", "Елегия", "Делба", "До моето първо либе", "На прощаване", "В механата", "Хайдути", "Хаджи Димитър", "Моята молитва", "Обесването на Васил Левски" и др.
Публицистика: "Политическа зима", "Смешен плач".

Иван Вазов
Лирика: стихосбирката "Пряпорец и гусла" – "Новонагласената гусла", Де е България?"; стихосбирката "Тъгите на България" – "На България", "Векът", "Елате ни вижте!", "Отечество любезно, как хубаво си ти!", "Линее нашто поколенье", "Новото гробище над Сливница", "При Рилския манастир", "Българският език", "Двайсетий век", "Към природата"; цикъла "Епопея на забравените" – "Левски", "Кочо", "Паисий", "Караджата", "Опълченците на Шипка" и др.
Разкази: "Дядо Йоцо гледа", "Тъмен герой", "Пейзаж", "Кандидат за хамама", "Хаджи Ахил" и др.
Романът "Под игото".
Повестта "Чичовци".

Алеко Константинов
Файлетони: "По изборите в Свищов", "Страст", "Сеятели на рабски чувства", "Разни хора, разни идеали".
Книгата "Бай Ганю".

Пенчо Славейков
От сборника "Епически песни": "Олаф ван Гелдерн", "Луд гидия", "Поет", "Ралица", "Бойко", "Микеланджело", "Cis moll", "Сърце на сърцата", "Чумави", "Неразделни", "Пред Острова на блажените"
От цикъла "Сън за щастие": "Ни лъх не дъхва над полени", "Во стаичката пръска аромат", "Спи езерото", "На гроба ми изникна щат цветя", "Плакала е горчиво нощта", "Богоугодник сред гората", "Самотен гроб в самотен кът"
От антологията "На Острова на блажените": "Иво Доля", "Псалом на поета", "Баща ми в мен", "Сто двадесет души", "Епиталамии", "Може би моя" и др.

Пейо Яворов
Лирика: "Калиопа", "На нивата", "Градушка", "Арменци", "Заточеници", "Хайдушки песни", "Нощ", "Стон", "Две хубави очи", "Ще бъдеш в бяло", "Песен на песента ми", "Сенки", "Песента на човека", "Маска", "Към върха", "Две души", "Една дума", "Аз страдам", "Проклятие", "Не си виновна ти", "Чудовище", "Демон", "Смъртта", "Родина", "В часа на синята мъгла" и др.

Елин Пелин
Разкази: "Напаст божия", "Ветрената мелница", "Мечтатели", "Косачи", "Андрешко", "Задушница", "Спасова могила", "На оня свят", "Край воденицата", "Престъпление", "Син", "Кал" и др.
Разкази: "Под манастирската лоза": "Отец Сисой", "Очите на свети Спиридон", "Огледалото на свети Христофор", "Чорба от греховете на отец Никодим" и др.
Повестта "Гераците".

Димчо Дебелянов
Лирика: "Черна песен", "Пловдив", "Спи градът", "Да се завърнеш…", "Помниш ли, помниш ли…", "Аз искам да те помня все така", "Станси", "Гора", "Миг", "През векове”, „Слънчогледи”, "На злото", "Смърт", "Молитва", "Под сурдинка", "Прииждат, връщат се”, „Тиха песен”, "Сиротна песен" и др.


top

11 клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителноизбираема подготовка - ЗИП

Изпитни теми по български език:

1. Езикът в социокултурният контекст

2. Българският език като индоевропейски език

3. Реторични стратегии

4. Разновидности на есето с оглед на предмета на общуване

5. Особености на фонетичната, граматичната и лексикалната система

на българския език в сравнение със съответните системи на изучаваните чужди езици

Христо Ботев
Лирика: ": Гергьовден", "Патриот", ", Хайдути", "Пристанала", "В механата", "Странник", "Сиротна песен"
Публицистика:"Сиротна песен", "Политическа зима", "Смешен плач"

Иван Вазов
Лирика: стихосбирката "Пряпорец и гусла" – "Новонагласената гусла", Де е България?"; стихосбирката "Тъгите на България" – "На България", "Векът", "Апатия", "Пустота"
Разкази: "Травиата", "Кардашев на лов",
Повести: "Немили - недраги", "Хъшове"

Захари Стоянов
Книгата ""Записки по българските въстания""

Алеко Константинов
Файлетони: "Херострат II", "Миш - маш"
Книгата "До Чикаго и назад".

Петко Тодоров
"Зидари" или "Змейнова сватба"

Пенчо Славейков
От антологията "На Острова на блажените": "Псалом на поета"

Пейо Яворов
Лирика "Стихотворения" , "Безсъници ", "Прозрения", " Подир сенките на облаците ", " Вълшебница", "Нощ ", " Хайдушки песни ", " В полите на Витоша ", " Нирвана "
Цикълът "Зимни вечери"

Елин Пелин
Разкази: "Самодивски скали", "Пролетна измама", "Изкушение", "Кумови гости"
Повестта: "Земя"

Кирил Христов
Лирика


top

12 клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителна подготовка - ЗП


Христо Смирненски
Стихосбирката "Да бъде ден!"
Цикълът "Зимни вечери"

Гео Милев
Поемата "Септември"

Атанас Далчев
Лирика: "Болница", "Хижите", "Вратите", "Коли", "Стаята", "Старите моми", "Прозорец", "Книгите", "Съдба", "Повест", "Дяволско", "Метафизически сонет", "Молитва", "Любов", "Нощ", "Носачи на реклама", "Камък", "Ангелът на Шартър" и др.

Елисавета Багряна
поезия: "Кукувица", "Стихии", "Потомка", "Вечната";

Йордан Йовков
Разкази "Те победиха", "Белият ескадрон", "Край Места", "Белите рози"
Повестта „Земляци”
Из сборника "Песента на колелетата": "Песента на колелетата", "Последна радост" и др.
Из сборника "Старопланински легенди": "Шибил", "Божура", "Индже", "Юнашки глави", "През чумавото" и др.
Из сборника "Вечери в Антимовския хан": цикълът "Вечери в Антимовския хан", "По жицата", "Албена", "Другоселец" и др.
Из сборника "Женско сърце": "Серафим", "Вълкадин говори с Бога" и др.

Никола Вапцаров
Стихосбирката "Моторни песни"
Лирика: "Ще строим завод", "Не бойте се, деца", "История", "Кино", "Рибарски живот", "Ботев", "Епоха", "Прощално", "Борбата е безмилостно жестока" и др.

Димитър Димов
Романът "Тютюн"

Димитър Талев
Романът "Железният светилник"


top

12 клас БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА задължителноизбираема подготовка - ЗИП


Христо Смирненски
Лирика: "Децата на града", "Зимни вечери"
Сатира: "На гости у Дявола", "Приказка за стълбата"

Светослав Минков
Разкази: "Сламеният фелдфебел", "Дамата с рентгеновите очи" Сборник: "Разкази в таралежова кожа"

Гео Милев
"Жестокият пръстен", "Иконите спят", "Грозни прози", "Експресионистично календарче за 1921 г. "
Поема:" Ад"

Никола Фурнаджиев
Стихосбирката "Пролетен вятър "

Асен Разцветников
Сборникът "Жертвени клади"

Антон Страшимиров
Романът "Хоро"

Атанас Далчев
Лирика: "Коли", "Стаята", "Повест", "Къщата", "Есенно завръщане", "Завръщане", " Фрагменти"

Йордан Йовков
Разкази: "Албена", "Другоселец", "Белите рози", "Песента на Солвейг", "Белият ескадрон"
Сборник: "Ако можеха да говорят"

Елисавета Багряна
Поезия: "Птицата с моторното сърце", "Сеизмограф на сърцето"

Георги Караславов
Романът "Снаха"


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 8 КЛАС - Задължителни учебни часове - ЗУЧ


1.He’s a footballer The verb to be /singular/ Question words Countries and nationalities

2. Were a new band The verb to be /plural/ Object pronouns Positive and negative adjectives

3. She lives in the USA Present Simple: positive and negative; questions and short answers Possessive’s; Possessive adjectives

4. Where’s the cafe? There’s/ there are Positive imperatives Prepositions of place Numbers 100+

5. They’ve got brown eyes Has/ have got Why…? Because … Parts of the body

6. This is delicious! I’d like/ Would you like… ? Countable and uncountable nouns This/that/these/those

7. I sometimes watch TV Present Simple with adverbs of frequency; position of adverbs in a sentence Days of the week, TV programmes, telling the time

8. A bad storm’s coming Present Continuous Tense House and furniture

9. Yes, I can Can and can’t /ability/ Like/ don’t like + -ing

10. He was only 22 Past Simple Tense: was/ wasn’t/ were/ weren’t Time expressions; Ordinal numbers and dates

11. What happened? Past Simple Tense: regular and irregular verbs /questions and negatives/ -ed endings Verbs with prepositions

12. Special days Can and can’t /asking for permission/ Prepositions: at, in, on Months of the year and seasons; clothes

13. Learning languages Comparatives and superlatives

14. It’ll never happen Will/ won’t Expressions to talk about the future; expressions to talk about fortune telling Making predictions

top

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 8 КЛАС - избираеми учебни часове - ИУЧ


1 Cool holidays, Island adventures Grammar: phrases with adverbs of time, verbs of preference + ing , would like , would love/would prefer + to infinitive , object pronouns

2 British food sucks! Fact or fiction? GM foods- What are the dangers? Grammar: Countable/uncountable nouns, some/any, How much/many…..?, too much/many, a lot of, a little , a few, not much/many, enough

3 Where were you last night?, They are coming out of the kitchen….. Grammar: Past Simple , was/were born , can/be allowed to for permission, be like

4 A day out in London /Victorian London Grammar: Past Simple

5 Genius! Or was it? Frankenstein is monster Grammar: Past Continuous , Adverbs of manner , State verbs , time clauses (while/when)

6 E- shopping , pocket money Grammar: compounds of some , any , no , every , possessive pronouns, Whose…..? Tag questions

7 What is happiness? The smallest states Grammar: Comparatives, Superlative of adjectives , as+adjective + as and less

8 Film facts: the best and the worst ; the importance of begin Earnest Grammar: can, could for ability, can, could and may permission , suggestions: shall/let is

9 Dairy of a tenacious teen; Education matters

Grammar: Present Simple for scheduled events in the future, Present Continuous for future plans, be going to for future intentions

10 Technology and your future; Energy and our future

Grammar: Will for personal opinions and future predictions , be going to for future predictions

top

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 9 КЛАС - Задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. The verb to be (am/is/are).

2. Possessive adjectives (my and your; his and her).

3. Numbers: a or an. Have/ have got.

4. Making questions and negatives.

5. Possessive’s. Plural nouns.

6. Countries and nationalities. Some and any.

7. Present Simple Tense. Adverbs of frequency.

8. Present Continuous Tense. Prepositions of time: in, on at.

9. Future forms: Will or Going to.

10. Past Simple Tense: ago, last week. Regular and Irrеgular verbs.

11. Comparatives and superlatives.

12. Present Perfect Tense /ever, never, yet, just/.

13. Somebody, anybody, nobody, everybody.

14. Count and uncount nouns. Quantity- much and manу

15. Modal verbs.


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Present Continuous tense and Present Simple.

2. Future forms will or going to.

3. Past Simple tense - regular and iпеgular verbs.

4. Comparative and superlative adjectives.

5. Present perfect or Past Simple.

6. Somebody, anybody, nobody ,everybody.

7. Questions with like, like versus as.

8. Relative clauses.

9. Quantity- much and manу

10. Modal verbs.

11. Verb patterns.

12. Indirect questions, tag questions.


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 10 КЛАС задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1. Great idea! – Past Continuous Tense; Past Con. T vs Past Simple Tense; reflexive pronouns

2. Crazy records – Present Perfect Tense; ever/never, for, since; verb and noun pairs; expressions about sleep; adverbs of place

3. Your mind – determiners /everyone, no one, someone, etc./

4. Holiday or vacation? – question tags; Present perfect Simple Tense; just, already, yet; asking about habits, routines, likes and dislikes

5. Disaster! – could; was/ were able to; a, an, the, zero article

6. Don’t give up – adverbs of degree – too and very; adjectives to talk about the weather

7. A visit t the doctor’s - defining relative clauses; than, as; adverbs; discussing medical problems


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 11 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1.The Passive- fomling,making questions, making negative

2.Second Conditional making questions, if

3.Present Perfect Silmple, yet, already, been or gone

4.Present Сопtinuоus, making questions

5.Auxiliary verbs

6.Present Simple and Рresent Сопtinuоus

7.Mu1ti-word verbs

8.Past Simple and Past Continuous.

9.Past Perfect -regular and irregular verbs

10.Past Simple active and passive

11.While,during and for

12.Наvе to/don't have to - Modal verbs

13.Саn and allowed to, word formation

14.Must/should and have to


top


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 12 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1.Future forms, will or going to?

2.Somebody, anybody, nobody, everybody.

3.Present Continuous.

4.Questions with like, like versus would like; like versus as.

5.Relative clauses.

6.Present Perfect - present perfect as past simple.

7.Present Perfect passive - active or passive.

8.Conditionals , second conditional, zero conditional.

9.Modal verbs probably present and past.

10.Present Continuous present perfect or continuous?

11.Indirect questions, question tags.

12.Reported statements and questions.

13.Reported speech.


topРУСКИ ЕЗИК 10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


I.Лексически теми.

1.Экскурсия (В гостинице, Путешествие)

2.Страницы истории (Кие ская Русь, Московская Русь)

3.Россия сегодня.

4.Заповедники России

5.От ледяных полей до жарних пустынь

6.Деревянная Россия ( Золотая хохлома, Абрамцево- кудринская рузьба, Богородская игрушка)

II.Граматика

1.Съществително име. Склонение на съществителното име в мн.ч.

2.Прилагателно име. Склонение на прилагателно в мн. число

3.Глагол (Инфинитив. Вид на глагол. Време на глагола. Спрежение. Глаголи за движение. Употреба на приставките с глаг. за движение).

4.Местоимение ( неопределени, отрицателни местоимения).


top

РУСКИ ЕЗИК ЗИП - задължителноизбираема подготовка - 11 КЛАС

I.Лексически теми.

1.Ах, этот спорт!

2.Чудеса на сцене

3.Что такое балет?

4.Цирк - искусство для всех

5.Что- то мне нездоровиться

6.О космосе, звездах и пришелъцах.

ІІ.Граматика

1.Причастие.Видове причастия

2.Деепричастие. Видове деепричастия.


top


РУСКИ ЕЗИК 12 КЛАС - задължителноизбираема подготовка ЗИП


1. Календарь. Праздники

2. В кафе. В ресторане.

3. Внешность. Характер.

4. Культурная жизнь.

5. О спорт, ты жизнь.

6. Мы живем в эру компютерон.

7. Мир путешествий.

8. Городской транспорт.

9. Наша планета земля.

10. Наука и научные открытия.

11. Моя будущая профессия.

12. Как мы общаемся.

13. К нему не заростет народная тропа. А.С.Пушкин.

Граматика.

1. Склонение существительных в единственном и во множественном числе. Значение падежей.

2. Глагал. Вид глагола. Время глагола. Глаголы движения.

. Имя прилагательное. Полные и краткие прилагательные . Виды прилагательных. Степени сравнения качественных прилагательных. Склонение прилагательных в единственном и во множественном числе.

4. Деепричастие .Виды. Образование.


top


МАТЕМАТИКА


МАТЕМАТИКА 8 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Основни комбинаторни понятия

1.1. Умножение и събиране на възможности.

1.2. Пермутации, вариации и комбинации.

2. Вектори

2.1. Вектор.

2.2. Събиране и изваждане на вектори. Свойства.

2.3. Умножение на вектор с число. Свойства.

3. Триъгълник и трапец

3.1. Делене на отсечка в дадено отношение.

3.2. Средна отсечка в триъгълник.

3.3. Медицентър на триъгълник.

3.4. Трапец. Равнобедрен трапец.

3.5. Средна отсечка (основа) на трапец.

4. Квадратен корен

4.1. Ирационални числа. Квадратен корен.

4.2. Свойства на квадратните корени.

4.3. Действия с квадратни корени.

4.4. Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени.

4.5. Преобразуване на изрази, съдържащи квадратни корени.

4.6. Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени.

5. Квадратни уравнения

5.1. Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения.

5.2. Формула за корените на квадратното уравнение.

5.3. Съкратена формула за корените на квадратното уравнение.

5.4. Разлагане на квадратния тричлен на множители.

5.5. Биквадратно уравнение.

5.6. Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни.

5.7. Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет.

5.8. Приложение на формулите на Виет.

5.9. Моделиране с квадратни уравнения.

6. Окръжност

6.1. Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност.

6.2. Взаимни положения на права и окръжност.

6.3. Допирателни към окръжност.

5.4. Централни ъгли, дъги и хорди.

6.5. Диаметър, перпендикулярен на хорда.

6.6. Вписан ъгъл.

6.7. Периферен ъгъл.

6.8. Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност.

6.9. Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност.

6.10. Взаимно положение на две окръжности.

6.11. Общи допирателни на две окръжности.

7. Рационални изрази

7.1. Рационални дроби. Дефиниционно множество.

7.2. Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на рационални дроби.

7.3. Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател.

7.4. Събиране и изваждане на рационални дроби.

7.5. Умножение, деление и степенуване на рационални дроби.

7.6. Преобразуване на рационални изрази.

7.7. Дробни уравнения.

7.8. Моделиране с дробни уравнения.

8. Вписани и описани многоъгълници

8.1. Окръжност, описана около триъгълник.

8.2. Окръжност, вписана в триъгълник.

8.3. Външно вписани окръжности.

8.4. Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника.

8.5. Четириъгълник, вписан в окръжност.

8.6. Четириъгълник, описан около окръжност.

9. Еднаквос т в равнината

9.1. Осева симетрия.

9.2. Ротация.

9.3. Централна симетрия.

9.4. Транслация.


top


МАТЕМАТИКА


МАТЕМАТИКА 9 клас задължителни учебни часове - ЗУЧ


Класическа вероятност

Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития

Функция, дефиниционно множество. Начин на задаване на функции

на линейна функция. Свойства

Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c. Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция

Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване

Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране

Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен

Системи уравнения с две неизвестни, на които и двете уравнения са от втора степен

Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес

Свойство на ъглополовящите в триъгълник

Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници

Втори и трети признак за подобност на триъгълници

Свойства на подобните триъгълници

Отношение на лицата на подобните триъгълници

Обединение и сечение на числови интервали

Неравенство от вида |ax+b|>0

Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида |ax+b|<0

Неравенства от вида (ax + b)(cx + d) > 0,

Квадратни неравенства. Метод на интервалите

Дробни неравенства

Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник

Теорема на Питагор

Решаване на правоъгълен триъгълник

Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец

Решаване на успоредник

Тригонометрични функции на остър ъгъл – синус и косинус

Тригонометрични функции на остър ъгъл – тангенс и котангенс

Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30о, 45о, 60о

Основни тъждества за тригонометричните функции на един и същ ъгъл


top


МАТЕМАТИКА 10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Квадратна функция. Графика на квадратна функция

2. Най-малката и най-голяма стойност на квадратна функция.

3. Квадратни неравенства.

4. Решаване на неравенства от по-висока степен;

5 Дробни неравенства.

6. Корен трети и корен n-ти. Коренуване на произведение и частно. Основно свойство на корените.

7. Преобразуване на изрази, съдържащи радикали.

8. Преобразуване на изрази, съдържащи степени с рационален показател.

9. Логаритьм. Свойства. Сравняване на логаритми.

10. Тригонометрични функции на ъгли от О до 180 градуса. Функции y=sin х, y=cosx, y=tgx, y=cotgx. Основни зависимости между тригонометрични функции.

11.Синусова теорема

12. Косинусова теорема.

13. Лица на равнинни фигури. Лице на многоъгълник.

14. Формули за лице на триъгълник и четириъгълник.

15. Правилни многоъгълници. Лице на правилен многоъгълник.

16. Пермутации, вариации и комбинации.

17. Вероятност. Събиране на вероятности.


top


МАТЕМАТИКА 11 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1.Числови редици

2. Аритметична прогресия. Формула за аn и Sn .

3. Геометрична прогресия. Формула за аn и Sn .

4. Лихва. Сложна лихва.

5. Статистика. Представяне на данни чрез диаграми и хистограми.

6. Организация и анализ на данни. Средна стойност.

7. Медиана. Мода.

8. Тригонометрични функции на обобщен ъгъл. Радианна мярка. Четни, нечетни и периодични функции.

9.Тригонометрични функции от разлика и сбор на два ъгъла. Събирателни функции.

10. Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли.

11. Формули за понижаване на степента.

12. Изразяване на тригонометрични функции на даден ъгъл чрез тригонометрични функции на половината на този ъгъл и обратно.

13.Представяне на сбор или разлика от едноименни тригонометрични функции във вид на произведение и обратно.

14. Тригонометрични зависимости между елементи в триъгълник.


top


МАТЕМАТИКА 12 КЛАС задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1. Аксиоми в стереометрията и следствия в тях.

2. Взаимно положение на две прави в пространството.

3. Успоредност между права и равнина в пространството. Построения в пространството.

4. Успоредни равнини. Ъгъл между две прави в пространството.

5. Перпендикулярност между права и равнина.

6. Ортогонално проектиране. Теорема за трите перпендикуляра.

7. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена към равнина.

8. Двустенен ъгъл. Перпендикулярни равнини.

9. Призма. Лице на повърхнина на призма.

10. Пирамида. Лице на повърхнина на пирамида.

11. Сечения на многостен с равнина. Пресечена пирамида. Лице на повърхнина на пресечена пирамида.

12. Ротационни тела. Кръгов цилиндър, кръгов конус и кръгов пресечен конус.

13. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус и кръгов пресечен конус.

14. Сфера и кълбо. Взаимно положение на сфера и равнина и на две сфери. Лице на сфера и обем на кълбо.

15. Свойства на логаритмите. Приложения.

16. Параметрични уравнения и неравенства.

17. Приложение на линейните квадратни уравнения и неравенства.

18. Линейна квадратна функция. Други функции. Най-голяма и най-малка стойност на функция.

19. Тригонометрични функции синус и косинус. Свойства и графики.

20. Тригонометрични функции тангес и котангес. Свойства и графики.

21. Графичен метод за решаване на уравнения и неравенства с едно неизвестно.


topИнформационни технологии


Информационни технологии 8 КЛАС задължителни учебни часове- ЗУЧ


1. Информационни технологии за социално общуване.

2. Среда и средства за споделена съвместна работа и обучение

3. Ефективно търсене на информация.

4. Съвременни компютърни системи.

5. Съвременни операционни системи.

6. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства.

7. Правила за инсталиране на периферни устройства.

8. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми.

9. Специализирани софтуерни средства за създаване на уебсайтове.

10. Проектиране на статичен уебсайт.

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

Познава предназначението и принципите на използване на социалните мрежи и блоговете.

Познава средства и възможностите им за създаване и работа върху общи документи в интернет.

Прилага адекватни техники за критично и системно филтриране на информация при решаване на даден информационен проблем.

Познава основните принципи, върху които са конструирани съвременните компютри.

Прави разлика между системен и приложен софтуер.

Познава основни възможности на операционните системи за мобилни устройства.

Разархивира и записва файлове от архив.

Извършва изтриване, добавяне или подмяна на файлове в архив.

Познава предназначението на специализиран софтуер за създаване на сайтове.

Знае за възможностите за онлайн създаване на сайт.

Познава основните етапи в разработката на уеб сайт (проектиране, разработване, популяризиране и поддръжка на сайт).


toptop


Информационни технологии 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


I. Компютърни системи

1. Супер компютри.

2. Грид и облачни технологии.

3. Системи за глобално позициониране.

II. Компютърни мрежи и услуги

1. Локални мрежи.

2. Глобални мрежи.

3. Основни комуникационни устройства и среди.

4. Свързване и конфигуриране на малка мрежа.

5. Споделяне на ресурси в локална мрежа.

6. Защита на информацията и личните данни в мрежова среда.

7. Услуги в Интернет (електронна търговия, разплащания и др.)

III. Приложни програми

1. Шаблони и теми в текстов документ.

2. Сортиране и филтриране в електронна таблица.

3. Валидиране на данни в електронна таблица.

4. Създаване на циркулярно писмо.

5. Изготвяне на справки и обобщаване на данни в електронна таблица.

Изпитът се състои от писмена част –тест и практическа задача върху темите от III раздел.


top


Информационни технологии 10 КЛАС задължителна подготовка ЗП


1. Информационни технологии.

2. Компютърни системи.

З. Компютърни програми.

4. Графичен потребителски интерфейс- MS Windows.

5. Компютърна текстообработка - MS WORD.

6. Форматиране на документи.

7. Вмъкване на обекти в текстов документ.

8. Компютърни графични изображения.

9. Създаване и обработване на графични изображения.

10. Електронни таблици - MS Excel.

11. Данни в електронна таблица.

12. Формули в електронна таблица.

13. Диаграми.

14. Компютърни вируси. Архиватори.

15. Правни и етични аспекти при работа с информация и ИТ.


top


Информационни технологии 11 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


Тема: Създаване на база данни

- Проектиране на база данни

- Създаване на нова база от данни

2. Таблици и полета

- Режими на работа с данни

- Създаване на таблица в режим на проектиране

- Избор на типа данни в полето

- Избор на първичен ключ

3. Релации

- Въведение във връзките между таблици/релации/

- Свързване на две таблици

4. Формуляри

- Автоматични формуляри

- Филтриране на данни

5. Заявки

- Създаване на заявка със съветника

- Създаване на заявка в режим на проектиране

- Създаване на заявка за точно съответствие

6. Отчети

- Създаване на отчет чрез възможността AиtoReport

Тема: Компютърна презентация

1. Представяне на информация пред публика

2. Структура на компютърна презентация

3. Вмъкване на обекти в слайд - символи, специални знаци, графични изображения, текстови карета

4. Избиране на дизайн, избор на цветова схема

5. Анимационни ефекти на слайд и ефекти на преход между слайдовете

6. Вмъкване на ефект при поява на елемент в слайд

7. Представяне на презентация

8. Съхраняване на презентация

9. Отпечатване на презентация

Тема: Компютърни мрежи

1. Компютърни мрежи

2. Интернет

з. Електронна комуникация


top


Информационни технологии 11 КЛАС задължителноизбираема подготовка - ЗИП


Тема: Текстообработка

1. Форматиране на документи.

- Форматиране на шрифт, абзац, списък, рамки и оцветяване, колони.

- Създаване и прилагане на стилови формати за символи и абзаци;

- Добавяне и преработка на бележки под линия (Footnote), горен и долен колонтитул (Header and Footer).

2. Работа с таблици.

- Вмъкване и преформатиране на таблици;

- Сливане и разделяне на клетки;

- Конвертиране на текст в таблица и обратно;

3. Вмъкване и промяна на графични елементи;

- Вмъкване на символи.

- Създаване, промяна и позициониране на графични елементи (лента Draw);

- Подравняване на текст и графика;

4. Подготовка на документ за печат.

- Задаване настройки на страница;

- Задаване на настройки за печат;

5. Свързване и вграждане на обекти от други приложения в текстов документ.

Тема: Електронни таблици

1. Форматиране на данни.

2. Форматиране на клетки.

3. Използване на формули и функции.

4. Използване на именувани области от данни във формули.

5. Сортиране, филтриране и заместване.

6. Работа с повече от една таблица - групиране на таблици.

7. Задаване на настройки за печат.

8. Обмен на данни между електронни таблици и документи, създадени с други приложения.


top


Информационни технологии 12 КЛАС Задължителноизбираема подготовка -ЗИП


Модул "Бази от данни"

1. Създаване на база от данни с MS Access.

2. Преструктуриране на БД - добавяне на таблици и връзки.

З. Работа с таблици - променяне на свойствата на полетата, променяне на структурата на таблицата.

4. Работа с формуляри - промяна на дизайна на формуляр.

5. Работа с отчети - промяна на формата на страниците.

6. Работа със заявки - създаване на заявка за извличане, заявка по зададен критерий, заявка за изчисление.

Модул "Компютърна презентация"

1. Създаване на компютърна презентация с MS Power Point.

2. Прилагане на различни шаблони и дизайн.

З. Вмъкване на графични обекти и хипервръзки, аудио и видео ефекти.

4. Прилагане на анимационни схеми и преходи между слайдовете.

5. Добавяне на навигационни елементи, дати, бележки на водещия.

Модул "Компютърни мрежи и Интернет"

1. Видове мрежи и топология.

2. Интернет - принципи на изграждане, основни протоколи.

З. Достъп до услуги и ресурси в Интернет.

4. Електронна комуникация - видове и начин на работа.


top

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 8 КЛАС задължителни учебни часове ЗУЧ


1. Велики географски открития- процес на формиране на колониални империи, световен пазар. Градовете – двигатели на прогреса. Структура на новата икономика.

2. Ренесанс –същност на епохата. Основни идеи – хуманизъм, индивидуализъм. Представители.

3. Реформация и контрареформация

4. Англия – ограничената монархия

5. Абсолютизъм във Франция

6. Русия при Петър I Велики

7. Османската империя и балканските народи

8. Просвещение- „век на разума“. Идеите на Волтер, Шарл Монтескьо, Дени Дидро,Жан Жак Русо. Новите възгледи за обществото природата на властта.

9. Просветеният абсолютизъм

10. Буржоазните революции – същност и последици.

11. Наполеон и Виенският конгрес

12. Обединение на Германия и Италия

13. Раждането на модерната република, развитие на САЩ през XIX век, различия между отделните географски райони. Гражданската война 1861-1865г

14. Раждането на свободна България -Османската империя- „болният човек“ на Европа; Възникването на Източния въпрос. Начало на Българското възраждане – същност и хронологични граници. Българската национална идея. Националноосвободителното движение през 50-70-те години на XIX век. Руско-турска освободителна война.

15. Модерни политически идеи и програми – идеите на парламентарната демокрация, избирателните права.

16. Светът в началото на XX век – триумфът на световната икономика, международни отношения, ,културно развитие.

17. Международни отношения в навечерието на Първата световна война -колониализъм и империализъм.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Международни отношения в навечерието на Първата световна война

2. Първата световна война

3. Последици от Първата световна война и международни договори - Версайска система

4.Победителките между двете световни войни /1919-1935г./ - САЩ, Великобритания, Франция и СССР между двете световни войни /1917-1935г./.Октомврийската революция и гражданската война, политиката на Ленин и Сталин

5.Фашистки режими между войните – Италия и Германия

6.Причини и начало на Втората световна война-международни отношения 30-те години на ХХ в., разбиване на Версайския ред, военни действия 1939/42г.

7.Контранастъпление и край на Втората световна война-Съюзническата политика и военни действия 1943/45г., решения на съюзническите конференции и следвоенното устройство, край на войната и мирни договори

8.Последици от Втората световна война – 1945-1949г. – начало на Студената война – разделяне на Германия и Европа, оформяне на капиталистическата и социалистическата системи, формиране на суперсилите – СССР и САЩ

9.Международни отношения 50-те и 60-те години на ХХв.-същност на Студената война и нейни конкретни прояви /Корейската война, Карибската криза, начало на Виетнамската война, отношенията Хрушчов-Кенеди, формиране на НАТО и Варшавски договор, ЕИО и СИВ, надпревара във въоръжаването и отношение към т.нар. Трети свят и деколонизацията/

11.Международни отношения 70-те и 80-те г.на ХХв.-разведряване в международните отношения, световна икономическа стагнация, нов курс в отношенията-Р.Рейгън, М.Тачър и М.Горбачов

12.Разпадане на комунистическата система в края на ХХ в. – същност на реформите в социалистическите страни, нови независими държави, политика на САЩ, локални кризи-Югославия, Близкият Изток, подем в Далечния Изток, от ЕИО към ЕС

13.Европа-обединителни процеси след Втората световна война-съюз Франция-ГФР, ЕИО, разширяване на ЕИО, ЕС-структура и перспектива, България и ЕСtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ избираеми учебни часове - ИУЧ - 9 клас


1.Демократичните режими ХХ в. – същност на демократичната система, правни и икономически параметри на демократичната система, либерализмът като част от съвременната демокрация и конституционния ред на европейската политическа традиция, българският преход към демокрацията.

2. Версайската система - последици от Първата св. война, криза на демокрацията и нова обществено-политическа структура, подем на национализма

3.Тоталитарни идеологии и режими – комунизъм и фашизъм-същност на идеологиите, представители-Мусолини, Хитлер, Ленин, Сталин и т.н., промени в икономиката, обществото и политиката на съответните страни-Италия, Германия, СССР, социалистическата система, причини за кризата на съответните режими и осъждането им от световното обществено мнение.

4. Втората световна война и новия световен ред - същност на Студената война, основни кризисни прояви, развитие на международните отношения 50-80те години, основни политически лидери

5.Европейски съюз – формиране, развитие и перспективи, основни възгледи за структурата на ЕС, специфика на разширяването му към Източна Европа, България и ЕС.

top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1.Последици от Първата световна война - Мирни договори и учредяване на ОН, следвоенна криза и особености на международните отношения, криза на демократичните режими.

2.Победителките между двете световни войни /1919-1935г./ - САЩ, Великобритания, Франция и СССР между двете световни войни /1917-1935г./.Октомврийската революция и гражданската война, политиката на Ленин и Сталин

4.Фашистки режими между войните – Италия и Германия

5.Причини и начало на Втората световна война-международни отношения 30-те години на ХХ в., разбиване на Версайския ред, военни действия 1939/42г.

6.Контранастъпление и край на Втората световна война-Съюзническата политика и военни действия 1943/45г., решения на съюзническите конференции и следвоенното устройство, край на войната и мирни договори

7.Последици от Втората световна война – 1945-1949г. – начало на Студената война – разделяне на Германия и Европа, оформяне на капиталистическата и социалистическата системи, формиране на суперсилите – СССР и САЩ

8.Международни отношения 50-те и 60-те години на ХХв.-същност на Студената война и нейни конкретни прояви /Корейската война, Карибската криза, начало на Виетнамската война, отношенията Хрушчов-Кенеди, формиране на НАТО и Варшавски договор, ЕИО и СИВ, надпревара във въоръжаването и отношение към т.нар. Трети свят и деколонизацията/

9.Международни отношения 70-те и 80-те г.на ХХв.-разведряване в международните отношения, световна икономическа стагнация, нов курс в отношенията-Р.Рейгън, М.Тачър и М.Горбачов

10.Разпадане на комунистическата система в края на ХХ в. – същност на реформите в социалистическите страни, нови независими държави, политика на САЩ, локални кризи-Югославия, Близкият Изток, подем в Далечния Изток, от ЕИО към ЕС

11.Европа-обединителни процеси след Втората световна война-съюз Франция-ГФР, ЕИО, разширяване на ЕИО, ЕС-структура и перспектива, България и ЕСtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗИП- задължителноизбираема подготовка- 10 КЛАС


1.Демократичните режими ХХ в. – същност на демократичната система, правни и икономически параметри на демократичната система, либерализмът като част от съвременната демокрация и конституционния ред на европейската политическа традиция, българският преход към демокрацията.

2. Версайската система - последици от Първата св. война, криза на демокрацията и нова обществено-политическа структура, подем на национализма

3.Тоталитарни идеологии и режими – комунизъм и фашизъм-същност на идеологиите, представители-Мусолини, Хитлер, Ленин, Сталин и т.н., промени в икономиката, обществото и политиката на съответните страни-Италия, Германия, СССР, социалистическата система, причини за кризата на съответните режими и осъждането им от световното обществено мнение.

4. Втората световна война и новия световен ред - същност на Студената война, основни кризисни прояви, развитие на международните отношения 50-80те години, основни политически лидери

5.Европейски съюз – формиране, развитие и перспективи, основни възгледи за структурата на ЕС, специфика на разширяването му към Източна Европа, България и ЕС.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 11 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Формиране на българската държава VІІ/VІІІ век

2. Укрепване на българската държава - първата половина на ІХ в

3. Княз Борис І - покръстване, дипломация и утвърждаване делото на Кирил и Методий

4. Могъщество на българската държава Х век

5. Възстановяване на българската държава при Асеневци ХІІ/ХІІІвек

6. Българите в Османската империя ХV/ХVІІ век

7. Възраждането - същност, национални идеи и периодизация

8. Новобългарска просвета и култура

9. Борба за самостоятелна българска църква ХІХ век

10.Революционно движение - втората половина на ХІХ век /четническо движение, дейността на Г. Раковски/

11. БРЦК

12. Източната криза 1875/1878 г.

13. Конституцията и князът

14. Съединението и неговата защита

15. Модернизация на България при управлението на Ст.Стамболов и К. Стоилов

16. Българската независимост и войните за национално обединение 1912/13 г.

17. Националната катастрофа 1918 г.

18. Криза на демокрацията в междувоенния период

19. Участието на България във Втората световна война и характер на следвоенния режим

20. Социалистическа България - основна характеристика на вътрешната и външна политика

21. Демократичният преход в края на ХХ векtop

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗИП - задължителноизбираема подготовка - 11 КЛАС


1. Българската средновековна култура - езическа култура на българското ханство, специфика на православната култура след покръстването, разцвет през Х и ХІІІ/ХІV век, значение на българската култура

2. Ролята на българската православна църква - формиране на самостоятелна средновековна църква, значение на славянския език за формиране на народността, ролята на българската църква за национално формиране през Възраждането и след Освобождението

3. Възраждането - общество, култура и политическа мисъл:преход от Средновековие към Ново време и приобщаване към европейските процеси, формиране на българската нация и национална култура, освободителна и политическа идеология.

4. Модернизация на България от Освобождението до началото на Първата световна война - особености на обществената структура,формиране на нова икономическа база и демократични институции, политика за държавна независимост и национално обединение, обявяване на българската независимост

5. Демократичните традиции и превратности в най-новата българска история - националните катастрофи и криза на парламентаризма, социалистическата “демокрация”, новият демократичен преход и присъединителните процеси към ЕС.


top


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 12 КЛАС - задължителноизбираема подготовак - ЗИП


1. Балканско Възраждане - същност на епохата и промени в прехода от Средновековие към Ново време - Нацията в Западна Европа, теоретични проблеми за феномена "нация", формиране на балканските нации
- Криза на Османската империя ХVІІІ в
- Фактори на нац. формиране на Балканите
- Представители на Ранното Възражданеэ - Просветно и културно формиране

2. Национално формиране на балканските народи - национални идеи и организации, революционни движения, проекти за бъдещата държавност на Балканите

3. Политическото развитие на Балканите през Възраждането - формирането на първите национални държави, засилване влиянието на Великите сили, демократични идеи и институции
- Сръбските въстания и сръбското автономно княжество
- Гръцко въстание и държава в началото на ХІХ век
- Влашко и Молдова – обединена Румъния
- Черногорци и албанци ХІХ век
- Хървати, словенци и босненци ХІХ век

4. Източният въпрос - Великите сили, Османската империя и балканските народи ХVІІІ и ХІХ век

5. Освобождението и формиране на модерни държави

6. Проектът за южнославянска /балканска/ федерация през Възраждането и нейното развитие в ново време

7. Балканските войни в началото на ХХ век - 1912/13г. – национална стратегия и национална политика

8. Новите реалности на Балканите в междувоенния период - последици от Първата световна война, нови държави и авторитарни режими, проблемът за националните малцинства

9. Балканите и Втората световна война - Участие на балк. държави, вътрешни промени и последици от войната, Желязната завеса

10. Балканите в периода на Студената война – особености на развитие на балканските държави, режими, междусъседски отношения

11. Разпадане на комунизма в Югоизточна Европа - Преход към демокрация, Войни и проблеми на Балканите в края на ХХ век, Балканите и ЕС, Югоизточна Европа като единно геополитическо, икономическо и културно цяло


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 8 КЛАС задължителни учебни часове- ЗУЧ


1. Форма и размери на Земята.

2. Движения на Земята.

3. Геосферен строеж на системата Земя.

4. Атмосфера – състав и строеж.

5. Топлинен режим в атмосферата.

6. Изпарение, влажност и валежи.

7. Обща атмосферна циркулация. Циклони и антициклони.

8. Климатообразуващи фактори. Климатични пояси и области.

9. Хидросфера. Световен океан.

10. Свойства на океанската и морската вода.

11. Движения на океанската и морската вода.

12. Води на сушата. Подземни води.

v

13. Езера и блата. Ледници.

14. Реки.

15. Литосфера. Състав на земната кора. Тектоника на плочите.

16. Ендогенни релефообразуващи процеси.

17. Екзогенни процеси.

18. Педосфера.

19. Биосфера.

20. Природни компоненти и комплекси. Природни зони.


top

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Политическа организация на обществото.Политическа карта на света.

2. Брой, разпределение и движение на населението в света.

3. Структура на населението в света.

4. Селища и урбанизация.

5. Стопанство и стопански системи. Световно стопанство.

6. Първичен сектор. Земеделие.

7. Вторичен сектор. Енергетика.

8. Металургия, машиностроене и химическа промишленост.

9. Третичен сектор. Транспорт.

10. Вънщноикономически връзки. Търговия и туризъм.

11. Световни и регионални организации.

12. Европейски регион.

13. Страни в европейския регион. Германия, Франция, Русия.

14. Регион Азия. Япония, Китай, Индия.

15. Регион Северна Америка. Съединени американски щати.

16. Регион Южна Америка. Бразилия.

17. Регион Африка. Република Южна Африка

.

18. Регион Австралия и Океания. Австралийски съюз.


top

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Географско положение и граници на България

2. Релеф и полезни изкопаеми

3. Климат и води

4. Почви, растителност и животни

5. Дунавска равнина, Старопланинска област

6. Краищенско - Средно горска, Тракийско - Странджанска и Осоговско - Беласишка област

7. Рила и Пирин

8. Родопи, Черно море и Българско черноморско крайбрежие

9. Етнокултурен облик на българския народ

10. Брой и движение на населението на България

11. Структура на населението на България

12. Селищата в България

13. Държавно устройство и институции в България

14. Първичен сектор. Земеделие

15. Вторичен сектор. Енергетика и металургия

16. Машиностроене, химическа и нефтопреработваща индустрия, производство на строителни материали, дървопреработваща и целулозно - хартиена индустрия

17. Лека и хранително - вкусова промишленост

18. Третичен сектор. Транспорт и съобщения

19. Търговия, туризъм и други обслужващи отрасли

20. Териториална структура на стопанството на България


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 10 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1.Географско положение и граници на България

2.Източници на замърсяване на природната среда в България

3.Дунавска равнина

4.Старопланинска природногеографска област

5.Задбалкански котловини

6.Средногорие

7.Краище

8.Осоговско-Беласишка планинска редица и долината на река Струма

9. Рила, Пирин и долината на река Места

10. Родопи

11. Черно море и Българското черноморско крайбрежие

12. Селищата в България

13. Държавно устройство и институции в България

14. Отрасли и дейности от първичния стопански сектор на България

15. Отрасли и дейности от вторичния стопански сектор на България

16. Третичен икономически сектор. Транспорт и съобщения.

17. Туризъм

18. БВП

19. Търсене и предлагане

20. Държавен бюджет


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Югозападен регион - географско положение, граници и големина.

2. Югозападен регион – природни условия и ресурси.

3. Югозападен регион – население и стопанство.

4. Южен централен регион - географско положение, граници и големина.

5. Южен централен регион - природни условия и ресурси.

6. Южен централен регион - население и стопанство.

7. Югоизточен регион - географско положение, граници и големина.

8. Югоизточен регион - природни условия и ресурси.

9. Югоизточен регион - население и стопанство.

10. Североизточен регион - географско положение, граници и големина.

11. Североизточен регион - природни условия и ресурси.

12. Североизточен регион - население и стопанство.

13. Северен централен регион - географско положение, граници и големина.

14. Северен централен регион - природни условия и ресурси.

15. Северен централен регион - население и стопанство.

16. Северозападен регион - географско положение, граници и големина.

17. Северозападен регион - природни условия и ресурси.

18. Северозападен регион - население и стопанство.


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 11 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1. География и икономика: различни и взаимосвързани науки.

2. Фактори за производство при пазарното стопанство. Глобални финансови пазари.

3. Произход и еволюция на човека.

4. Език и култура.

5. Религия и култура.

6. Демографски преход.

7. Урбанизация, субурбанизация, реурбанизация.

8. Селищни агломерации и урбанизирани пространства.

9. Природни условия и ресурси. Природноресурсен потенциал.

10. Природоползване и социално-икономическо развитие. Глобални проблеми и устойчиво развитие на планетата.

11. Географски идеи и концепции за развитието на света.

12. Развитие на политическата география и на геополитиката.

13. Съвременни геополитически модели на света.

14. Глобализация, регионализация и свръхголеми градове.

15. Западноевропейски и Източноевропейски региони.

16. Балкани. Постсъветски макрорегион (Русия / ОНД).

17. Австралазия: Китай, Югоизточна Азия, Океания. Южна Азия.

18. Афразия: ислям и нефт. Африка на юг от Сахара.

19. Англоамерика. Латинска Америка.

20. Възникване и развитие на картографията.

21. Математическа основа на картите. Класификация и елементи на общогеографските карти.

22. Географски информационни системи (ГИС) – същност, възникване и развитие.

23. Създаване на ГИС. Анализ на данните и приложения.


top


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 12 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1. Аспекти на взаимодействието природа - география – общество.

2. Тенденции в екологоустойчивото развитие на света.

3. Демографският проблем на планетата и човешките ресурси.

4. Демографски процеси, ситуация, потенциал.

5. Демографско развитие и регионална политика.

6. Безработицата и бедността като социално-икономически явления.

7. Същност и структура на пазарното стопанство.

8. Световно, регионално и национално стопанство.

9. Иновационни процеси в световната енергетика.

10. Агробизнес.

11. Развитие на световното производство на компютри.

12. Авиоракетна индустрия. Развитие на телекомуникациите в света.

13. Биоиндустрия. Производство на нови видове химични влакна.

14. Класификация и типология на страните.

15. Световни и регионални междудържавни организации.

16. Глобализацията и новият световен ред.

17. България и Европейският съюз. България и Балканите.

18. Геополитическо положение на България.

19. Произход и етнокултурен облик на българите.

20. Брой и географско разпределение на населението на България.

21. Движение и структура на населението. Демографска политика.

22. География на селищата в България.

23. Природни условия и ресурси на България. Природно-ресурсен потенциал. Хидроклиматични ресурси.

24. Почвени ресурси на България. Растителност и животински свят.

25. Структура и фактори за развитие на националното стопанство.

26. Първичен сектор. Земеделие. Добивни отрасли.

27. Вторичен сектор. Енергетика, металургия, прераб. промишленост.

28. Третичен сектор. Транспорт, туризъм, търговия.

29. Статистически региони в България.top
ЕТИКА И ПРАВО

10 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1.Що е етика?

Добродетел

2.Свобода.

3.Съвест.

4.Справедливост

5.Достойнство.

6.Уважение

7.Идеали и смисли.

8.Идеята за правото.

9.Политика и право.

10.Човекът и неговите права.

12.Собственост.

I3.Граждански общности

14.Поява, същност и форми на държавата.

15.Конституцията.

16.Избори.

17.Парламент.

18.Съд.

19.Човекът - гражданин на света

ФИЛОСОФИЯФилософия 8 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Философия, мъдрост, знание

2. Философско познание, частни науки, религия, светоглед

3. Мит и философски логос

4. Философия и философстване

5. Философията и митологията – вечните спътници на човека

6. Личностната идентичност като философски проблем. Индивид и личност.

7. Подходи за изследване на човека

8. Основни психологически възгледи за човешката психика и поведение

9. Самооценка и мотивация.

10. Личностно развитие

11. Общуване

12. Социални групи и роли

13. Конфликти

14. Психично здраве и зависимостиФилософия 9 КЛАС Задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Философия и ценности. Предизвикателствата на различието и другостта.

. Какво представляват нормите?

3. Философскоизследване и рационалност. Философия и диалог.

4. Свободата като ценност. Свобода и отговорност.

5. Свобода и човешко достойнство. Човекът като свободен и несвободен.

6. Етика и морал.

7. Етически теории. Етическите категории.

8. Добро изло. Морално съдене.

9. За добродетелта и добрия живот. Религия и етика.

10. Смисълнаживота. Личният проект.

11. Животът с другите. Границите на етиката.

12. Красотата като философски проблем. Защо ценим красотата?

13. Естетическият вкус. Можем ли да спорим по въпроси за вкуса?

14. Философскитеориизаизкуството. Изкуството и тълкуването на света.

15. Творчество и катарзис. Свободата и смисълът на изкуството.
ФИЛОСОФИЯ 11 КЛАС задължителна подготовка - ЗП


1. Съмнението като метод. Мисля, следователно съществувам. Идолите на Бейкън. Философията – между науката и религията.

2. Що е философия? Дефиниция на философията. Дялове на философията. Езикът на философията.

3. Класически методи. Интуиция. Диалог. Диалектика.

4. Модерни методи. Феноменология. Херменевтика. Критика.

5. Битие. Битието и нищото. Времето. Причина, случайност, самоизменение.

6. Мит и философия. Природата като космос. Природата като символ.

7. Ренасансово разбиране за природата. Модерни възгледи за природата.

8. Светът на културата – дейностите. Труд. Игра. Исторически свят.

9. Светът на културата – предметите. Предметите. Потребителят. Инструментите. Виртуалната реалност.

10. Бог. Християнска философия. Вяра и разум.

11. Тялото и душата. Физиогномика на тялото. Дух и мисъл.

12. Езикът. Мълчанието. Философията на езика на Л. Витгенщайн.

13. Екзистенцията. Das Man. Екзистенциализмът на Ж. П. Сартър.

14. Комуналният човек. Единството на Аз-а. Първобитна, манастирска, военна общност.

15. Човекът – индивидуалист. Човекът и обществото. Индивидуализъм. Космополитизъм.

16. Софистът и скептикът. Методите на софистите и скептиците и проявлението им в съвременността.

17. Теоретикът. Наука и философия.

18. Мистикът и романтикът. Мистицизмът като сливане с Бога. Характер на филосфията на романтизма.

19. Прагматикът. Философски измерения на прагматизма.

20. История на философията. Историческото развитие на философията през трите периода – Античност, Средновековие, Ново време.

Учебник: Философия за 11 клас – задължителна подготовка. Издателство «Анубис». Автори: Иван Колев, Райчо Пожарлиев.

Електронна версия на учебника http://znam.bg/zmonres/edu/filosofia/

Страница Философия в училище https://www.facebook.com/philosophybg/

Сайт със цитати от философи https://quotationsfromphilosophers.wordpress.com/


top


ФИЛОСОФИЯ 11 КЛАС задължителноизбираема подготовка - ЗИП

1. Тема: Проблемът за битието

Античност

1.1 Битието – стихията.Талес.Милетска школа

1.2 Огънят – логос.Хераклит

1.3 Битието – число.Питагор

1.4 Битието мисъл.Парменид.Елеати

1.5 Идеите и нещата.Платон

1.6 Форма и материя.Телеологията.Аристотел

Средновековие. Схоластическа философия

1.7 Битието на Бога.Св.Тома Аквински

Ренесанс

1.8 Ученото незнание.Н.Кузански

Ново време

1.9 Човешкото битие.Облогът.Паскал

1.10 Субстанция и атрибути.Спиноза

2. Тема: Диалогът на познанието – основни теории за истинност

Рационализъм

2.1 Разумът.Рене Декарт

Емпиризъм

2.2 Опитът.Джон Лок

Немски идеализъм

2.3 Разумната самостоятелност като идеал на Просвещението.Имануел Кант

2.4 Философската система.Диалектика.Г.Ф.Хегел

3. Тема:Смисъл на историята

3.1 Основни философски схващания за историческото развитие

3.2 Събития и интерпретации.Робин Колингууд

3.3 Има ли край историята – действителност или утопия?Бердяев,Фукуяма

4.Тема:Смисълът на живота

4.1 Историческо развитие на възгледите за жизнения смисъл


top

ФИЛОСОФИЯ 12 КЛАС - задължителноизбираема подготовка -ЗИП


1. Светът на религията - същност на понятието, компоненти на религията

2.Типологии на религиита. Монотеистични и политеистични религии. Откровени и естествени религии. Световни и национални религии

3.С какво започва религията. Мит и религия. Митът като светоглед и културен феномен. Основни групи митове: теогонични, космогонични, антропогонични, митове за възраждащ се бог, соларни митове

4. Предрелигиозни вярвания и представи. Анимизъм, тотемизъм, магизъм, фетишизъм

5. Религията на Древния Египет. Типологични особености. Митологични представи, теологични възгледи, култове.

6. Религията на Месопотамия. Боговете. Особености на религиозното служене.

7. Религията на Древна Гърция. Минойската религия. Микенската религия. Омировата религия. Архаичен период. Класически период. Теогония.

8. Религията на Древна Гърция. Пантеон на боговете. Дванадесетте олимпийски божества. Особености на култовите практики. Езическите послания на античната гръцка религия.

9. Религията на Древен Рим. Пантеон на боговете. Особености на култа.

10. Индуизъм. Типологични особености. Ведически период на индийската религия. Теологични възгледи. Пантеон.

11. Брахмански период на индийската религия. Религиозни идеи в Упанишадите. Кастово разделение. Духовни възрасти на брахмана. Йога - система от духовно-практически действия.

12. Индуизмът - народна и национална религия. Бхагавадгита - религиозната книга на индусите. Боговете. Циклите на времето. Брахма - Вишну - Шива.. Всекидневно богослужене.

13. Юдаизъм. Типологични особености. Свещените книги. Скрижалите на закона. Религиозна практика и традиции, празници и ритуали.

14. Даоизъм. Лао Дзъ

15. Конфуцианство. Конфуций. Канонични книги. Култът към прадедите. Благородният мъж.

16. Будизъм. Възникване и основни принципи на будизма.Учението на Буда.

17.Направления и форми на будизма. Тхеравада. Махаяна. Ваджраяна. Дзен-будизъм.

18. Християнство. Същност и извори на християнството. Образът на Иисус Христос. Свещено Писание, Свещено Предание.

19. Мистичният реализъм на Православието. Духовният живот в православната църква. Светите тайнства.

20. Облик на католицизма и принципи на католическата вяра.

21. Протестанство. Общи принципи на протестанството. Форми на протестанството. Разпространение.

22. Ислям. Принципи на вярата и религиозен закон. Пророк Мохамед. Коранът. Норми на религиозен живот в исляма. Направления в исляма.

Учебник: Световни религии Философия - профилирана подготовка за 12 клас на издателство „Просвета” автор: Ели Сярова
http://isis.hit.bg/rel.htm само за четене в интернет

Учебни сайтове:
www.religiology.org
www.mythology.tribak2007.com

Можете да ползвате статии от Уикипедия, свързани с темите.
Програмата е изготвена от Училищна изпитна комисия по философия


top


СВЯТ И ЛИЧНОСТ - 12 клас - задължителна подготовка -ЗП

1. Що е проект?

2. Структура на проекта.

3. Анализ на проблемната ситуация.

4. Анализ на стратегиите.

5. Рамка на проекта.

6. Формулиране и разработване на проект.

7. Избор на тема.

8. Избор на екип и роля на координатора.

9. Цели на проекта.

10. Очаквани резултати.

11. Дейности и срокове.

12. Идеи за постигането на целите.

13. Бюджет на проекта.

14. Успеваемост на проекта.

15. Цялостен анализ на проекта.

16. Най-често срещани грешки при проектиране.

17. Що е Глобализация?

18. Що е Регионализъм?

19. Що е Религиозен фундаментализъм?

20. Що е Балканизъм?

21. Малцинства.

22. Национална идентичност и национално достойнство.

23. Символи на ЕС.

24. Интеграция на България в ЕС.

25. Основни фондове,достъпни за България.

26. Европейски парламент.

27. Съвет на министрите.

28. Европейска Централна банка.

29. Икономически и паричен съюз.

30. Осн.белези на валутния борд.

31. Граждански протести и инициативи.

32. Правата на човека.

    На изпит по "Свят и личност" ученикът се явява с предварително изготвен проект -
разпечатан и подвързан и саморъчно подписан от ученика.
Обемът на представения проект - минимум 10 странци.

Модел за изготвяне на проект          "Тема на проекта"

   Изготвен от: …………………….

   …………………клас


1. Резюме – предмет на проекта – кратко описание

2. Идея – основен замисъл на проекта

3. Мотивация за избраната тема на проект - към кого е насочен проекта, оценка на значимостта на избраната тема и възможност за реализация

4. Цел – очаквани резултати от реализацията на проекта

5. Продължителност на осъществяването на проекта – времетраене, начало и край

6. Участници в проекта - имената на всички и тяхната роля в организацията на проекта

7. Резензенти/поръчители/ - обикновена рацанзията е 1-2 страници

8. Целеви групи

9. Очаквани резултати - описват се основните и допълнителни резултати от проекта. Особено важно е да се посочи каква ще е трайността на резултатите във времето - дали проектът ще има устойчив ефект

10. Бюджет - обща сума, каква част от нея е налична и източници за останалата част от финансирането, как ще се изразходват средствата/по какви пера/, как средствата ще се разпределят по различните етапи при реализацията на проекта

11. Съдържание и организация на проекта:

     - Конкретни отговорности на всеки участник в проекта

     - Етапи и съдържание на отделните дейности за осъществяване на проекта

     - Крайни продукти на проекта

     - Популяризиране на проекта

8. Цялостен анализ на проекта - възможности за успеха на проекта, очаквани проблеми и рискове при осъществяването му.top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 8 КЛАС задължителни учебни часове- ЗУЧ


1.Равнища на организация на човешкия организъм

2.Тъканно равнище на организация

3.Храносмилателна система.Храна и хранене

4.Храносмилателни органи.Механично и химично смилане на храната.

5.Заболявания на храносмилателната система.Профилактика.

6.Дихателна система.Механизъм на дишането.Заболявания на дихателната система и профилактика.

7.Отделителна система.Механизъм на образуване на урината. Заболявания и профилактика

8.Сърдечносъдова система.Кръв-състав и функции

9.Сърце и кръвоносни съдове.Кръвообращение и лимфообращение.

10.Заболявания и профилактика на сърдечносъдовата система.

11.Опорно-двигателна система .Кости и Скелет

12. Опорно-двигателна система.Скелетни мускули

13.Заболявания и профилактика на опорно-двигателната система.

14.Полова система. Мъжка и женска полова система.

15.Полова система. Заболявания и профилактика на половата система

16.Зародишно развитие при човека,раждане,следзародишно развитие

17 Нервна система.Главен и гръбначен мозък.

18.Психоактивни вещества

19. Ендокринна система.Жлези с външна и вътрешна секреция. Заболявания и профилактика на ендокринната система.

20.Сетивни системи Зрителна сетивна система.Заболявания и профилактика

21. Слухова и равновесна сетивна система.Заболявания и профилактика

22.Вкусова и обонятелна сетивна система

23. Кожа


top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1.Структурна организация на живите системи.

2.Химични елементи и неорганични съединения

3.Органични съединения.Въглехидрати и липиди

4.Белтъци( структура на белтъците,видове белтъци,функция на белтъците)

5.Нуклеинови киселини (структура и видове)

6.Надмолекулни комплекси.Вируси

7.Вирусни заболявания .Ваксини

8.Прокариотна клетка и еукариотна клетка ( стуктурни различия и прилики)

9.Бактериални заболявания при човека

10.Клетъчна мембрана-стуктура и функция

11.Цитоплазма и клетъчни органели

12.Метаболитни процеси в клетката (катаболизъм и анаболизъм)

13.Клетъчно дишане при дрожди

14.Анаболитни процеси (репликация ,транскрипция и транслация)

15.Възпроизводство на клетката и клетъчен жизнен цикъл.Видове делене на клетката.

16.Митоза и мейоза

17.Рекомбинантни ДНК –технологии

18.ГМО-организми

19.Ползата на човека от микроорганизмитеtop


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 10 КЛАС задължителна подготовка -ЗП


1 Основни понятия в генетиката

2 Монохибридно кръстосване

3 Дихибридно кръстосване.Закони на Мендел

4 Решаване на задачи

5 Алелни взаимодействия

6 Неалелни взаимодействия

7 Детерминиране на пола

8 Скачени гени.Кросинговър

9 Модификационна изменчивост

10 Генотипна изменчивост

11 Генетика на човека

12 Полово и безполово размножаване

13 Гаметогенеза

14 Оплождане

15 Зародишно и следзародишно развитие

16 Съвременни идеи за произхода на живота

17 Теория на Дарвин за еволюцията на организмите

18 Микроеволюция

19 Сравнителни доказателства за еволюцията

20 Палеонтологични доказателства за еволюцията

21 Макроеволюция

22 Палеонтологична история на човека. Антропогенеза

23 Хомеостаза

24 Имунитет.Вроден и придобит имунитет

25 Размножаване при растенията


top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 10 КЛАС задължителноизбираема подготовка -ЗИП


1 Основни понятия в генетиката

2 Монохибридно кръстосване

3 Дихибридно кръстосване.Закони на Мендел

4 Решаване на задачи

5 Алелни взаимодействия

6 Неалелни взаимодействия

7 Детерминиране на пола

8 Скачени гени.Кросинговър

9 Модификационна изменчивост

10 Генотипна изменчивост

11 Генетика на човека

12 Полово и безполово размножаване

13 Гаметогенеза

14 Оплождане

15 Зародишно и следзародишно развитие

16 Съвременни идеи за произхода на живота

17 Теория на Дарвин за еволюцията на организмите

18 Микроеволюция

19 Сравнителни доказателства за еволюцията

20 Палеонтологични доказателства за еволюцията

21 Макроеволюция

22 Палеонтологична история на човека. Антропогенеза

23 Човешки раси

24 Видообразуване (съвременни схващания)

25 Критерии за вид

27 Развитие на живота през различните геологични ери

28 Хомеостаза

29 Имунологични механизми на хомеостазата

30 Дразнимост и реакции при животните

31 Поведение при животните и човека

32 Дразнимост и реакции при едноклетъчните организми и растенията

33 Размножаване на растенията

34 Индивидуално развитие на растенията


top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 11 КЛАС - задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1 Абиотични и биотични фактори на средата

2 Популация

3 Биоценоза

4 Екосистема

5 Биосфера

6 Вода.Капилярни свойства на водата( адхезия и кохезия)

7 Белтъци

8 Нуклеинови киселини

9 Протеидни комплекси,липопротеидни комплекси,нуклеопротеидни комплекси

10 Вируси

11 Методи за изучаване на клетката

12 Клетъчни взаимодействия,междуклетъчни контакти,междуклетъчна сигнализация

3 Тъкани.Функционално групиране на тъканите.

14 Витамините

15 Структури,осигуряващи клетъчното делене

16 Ракови заболявания

17 Наднормена маса

18 Наркотиците

19 Делене на клетката


top


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 12 КЛАС -задължителноизбираема подготовка - ЗИП


1 Монохибридно и дихибридно кръстосване.Закони на Мендел

2 Алелни и неалелни взаимодействия

3 Генетика на пола

4 Свързано унаследяване.Кросинговър

5 Генотипна изменчивост

6 Решаване на задачи

7 Размножаване при животните и човека

8 Гаметогенеза

9 Зародишно развитие

10 Следзародишно развитие

11 Хипотези за произхода на живота

12 Хипотези за стационарното състояние и космическия произход на живота

13 Хипотези за биохимичния произход на живота

14 Хипотези за произхода на праклетката

5 Развитие на еволюционната идея

16 Теория на Дарвин

17 Борба за съществуване

18 Естествен отбор

19 Микроеволюция

20 Макроеволюция

21 Критерии за вид

22 Основни насоки и пътища на еволюцията

23 Произход на човека.Антропогенеза

24 Човешки раси.Расизъм

25 Палеонтологични доказателства

26 Анатомични,физиологични и молекулярни доказателства за еволюцията

27 Закон на Харди-Вайнберг

28 Дрейф на гените

29 Генетичен товар и поток на гените

30. Генофонд.Генна и генотипна честота


top


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 8 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Механично движение. Скорост и ускорение.

2. Равноускорително движение. Свободно падане.

3. Равнозакъснително движение.

4. Първи принцип на механиката.

5.Втори принцип на механиката.

6. Трети принцип на механиката.

7. Сила на тежестта и тегло. Сили на триене.

8. Равновесие на телата.

9. Работа и мощност.

10. Кинетична и потенциална енергия. Закон за запазване на енергията.

11.Налягане и закон на Паскал. Хидростатично налягане. Измерване на налягането.

12. Закон на Архимед.

13. Движение на градивните частици на веществото. Температура. Топлообмен.

14. Топене и втвърдяване.

15. Изпарение и кондензация.

16. Първи принцип на термодинамиката.

17. Адиабатен и изохорен процес.

18. Изотермен процес. Идеален газ. Изобарен процес.

19. Топлинни машини.

20. Двигател с вътрешно горене.


top

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


1. Електрично съпротивление

2. Свързване на консуматори

3. Работа и мощност на електричния ток

4. Източници на напрежение.

5. Ток в метали

6. Ток в полупроводници

7. Полупроводникови устройства

8. Хармонично трептене

9. Сили и енергия при хармонично трептене

10. Прости трептящи системи

11. Незатихващи и затихващи трептения. Принудени трептения. Резонанс

12. Механични вълни

13. Видове механични вълни

14. Звук

15. Ултразвук и инфразвук


top

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 10 КЛАС задължителна подготовка -ЗП


1. Разпространение за светлината във вакуум и дадена среда.

2. Оптични явления на rpаницата на две среди. Пълно вътрешно отражение.

3. Спектьр на видимата светлина. Дисперсия.

4. Интерференция на светлината. Приложение

5. Дифракция на светлината. Дифракционна решетка.

6. Видове спектри. Спектрални уреди.

7 .Топлинно излъчване. Абсолютно черно тяло.

8. Луминисценция. Приложение.

9. Лазерно излъчване - свойства. Приложение.

10. Инфрачервени, ултравиолетови и рентгенови лъчи. Свойства и приложения.

11. Външен фотоефект. Хипотеза на Планк и уравнение на Айнщайн за обяснение на фотоефекта.

12. Вълнови свойства на частиците.

13. Планетарен модел на атома. Постулати на Бор.

14. Спектьр на водородния атом. Обяснение на спектралните серии.

15. Строеж и свойства на атомното ядро.

16. Естествена радиоактивност. Биологични ефекти.

17. Ядрени реакции. Ядрен синтез.

18. Вътрешен строеж на звездите. Еволюция на звездите. Краен стадий на еволюцията на звездите.

19. Млечният път - нашата Галактика. Закон на Хъбл.

20. Минало и бъдеще на Вселената.


top


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 8 КЛАС задължителни учебни часове- - ЗУЧ


1. Строеж на атома. Атомно ядро.

2. Строеж на електронната обвивка.

3. Строежът на атома и периодичната таблица.

4. Химична връзка. Ковалентна връзка. Видове ковалентни връзки.

5. Йонна връзка. Метална връзка.

6. Кристален и аморфен строеж на веществата.

7. Метали от II A (2) група. Магнезий и калций.

8.Основни оксиди и хидроксиди. CaO, Ca(OH)2.

9. Метали от III A (13) група. Алуминий.

10. Амфотерни оксиди и хидроксиди. Al2O3,Al(OH)3.

11. Неметали от VI A (16) група. Кислород и сяра.

12. Киселинни оксиди. SO2 и SO3.

13. Сярна киселина.

14. Неметали от V A (15) група. Азот и фосфор.

15. Оксиди на азота. Азотна киселина.


top


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9 КЛАС задължителни учебни часове- - ЗУЧ


1.Въглерод. Въглеродни оксиди

2.Въглеродна киселина. Карбонати

3.Количество вещество, молна маса, молен обем

4.Молна концентрация

5.Състав и строеж на органичните вещества

6.Метан. Алкани

7.Етен. Алкени

8.Алкини

9.Бензен. Ароматни въглеводороди

10.Етилов алкохол. Алканоли. Многовалентни алкохоли. Фенол

11.Алдехиди и кетони

12.Алканови киселини. Оцетна киселина. Карбоксилни киселини

13.Амини. Аминокиселини

14. Мазнини

15. Сапуни и синтетични миещи вещества

16. Глюкоза. Монозахариди.

17. Захароза. Дизахариди.

18. Полизахариди. Нишесте и целулоза.

19. Белтъци.

20. Наркотични вещества


top


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 10 КЛАС задължителна подготовка -ЗП


1.Химични процеси. Термохимия.

2.Закономерности в термохимията.

3.Скорост на химичните реакции.

4.Катализа.

5.Химично равновесие.

6.Влияние върху химичното равновесие. Принцип на Льо Шателие Браун.

7.Разтвори. Истински разтвори.

8.Видове разтвори. Разтворимост.

9.Свойства на разтворите.

10.Разтвори на елекролити.

11.Киселини, основи и соли.

12.Реакции между водни разтвори на електролити.

13.0кислително-редукционни процеси.

14.Електролиза.

15.Метали от големите периоди. Химични елементи от вторичните подгрупи на периодичната система.

16.0лово и неговите съединения.

17.Цинк и съединенията му.

18.Мед и съединенията й.

19.Сребро и съединенията му.

20.Желязо и съединенията му.


topХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗИП - задължителноизбираема подготовка - - 11 клас


1. Атомно ядро.

2. Електроните в атома.

3. Строеж на електронната обвивка.

4. Строежът на атома и периодичната система.

5. Природа на химичните връзки. Видове химични връзки. Химична връзка и строеж на веществото.

6. Обща характеристика на химичните елементи, според мястото им в периодичната ситема.

7. Азотна и въглеродна група.

8 .Метали от 4, 5 и6 период.

9. Прости вещества на химичните елементи.

10. Водородни съединения.

11. Оксиди.

12. Хидроксиди.

13. Оксокиселини( кислородосъдържащи киселини ).

14. Соли.


topХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗИП - задължителноизбираема подготовка - - 12 клас


1. Структурна теория.

2. Въглеводороди. Алкани.

3. Алкени.

4. Алкини.

5. Арени.

6. Хидроксилни производни на въглеводородите. Алкохоли.

7. Феноли.

8. Карбонилни производни на въглеводородите. Алдехиди.

9. Кетони.

10. Карбоксилни киселини.

11 . Мазнини и сапун.

12. Въглехидрати – монозахариди, дизахариди и полизахариди.

13. Аминокиселини. Белтъчни вещества.

14. Наркотични вещества.

15. Полимери, пластмаси и химични влакна.


top

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Технологии и предприемачество 8 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


Професии, трудов процес и трудова среда.

2. Трудова дейност, предмет и средства на труда. Работно място.

3. Компетентности и типове личност.

4. Кариера, мотивация и професионални компетенции.

5. Икономика и инициатива.

6. Икономически системи.

7. Кръгообразен поток.

8. Пазари, размяна и основни стопански субекти.

9. Четирите стълба на свободната стопанска инициатива. Пазарен механизъм.

10. Потребители, спестители, инвеститори.

11. Финансиране на предприятието.

12. Работна сила и пазар на труда. Търсене и предлагане на труд.

13. Предприемаческа дейност – същност и значение. Бизнес среда.

. Ресурси, производство и разпределение на продукти.

15. Заитересовани страни. Държавна власт. Държавно управление.

16. Взаимоотношения между заинтересованите страни и фирмата на предприемача.

17. Технология, качество, стандартизация. Оценка на качеството.

18. Технологии – същност и видове.

19. Технологичен процес. Технологична документация.

20. Екоматериали. Видове и характеристика.

21. Рециклиране. Управление на отпадъците.

22. Биопластмаса. Технологични нововъведения.

23. Малки, средни и микропредприятия.

24. Правни форми на организация на бизнеса.

25. Стопанско управление – структура и модели.
top


Технологии и предприемачество 9 КЛАС задължителни учебни часове - ЗУЧ


ПРОФЕСИЯ И КАРИЕРА

1. Професия и трудова среда. Професионален избор.

2. Професионална кариера. Компетентностен модел.

3. Професионално ориентиране и училищно консултиране.

ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

4. Роля на държавата в кръгообразния поток „пари – ресурси – продукти”. Основни функции на държавата в икономиката.

5. Държавата и нейния бюджет.

6. Пазарна конкуренция. Поведение на предприятието при съвършена конкуренция.

7. Поведение на предприятието при несъвършена конкуренция. Защита на конкуренцията.

8. Риск и застраховка. Видове застраховки.

9. Социално осигуряване.

10. Същност на финансите. Финансово осигуряване на предприятието.

11. Структура на националната банкова система. Парично - кредитна политика.

12. Право на труд и регламентиране на заетостта. Непазарно влияние върху условията на труд и работната заплата.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОЦЕС

13. Предприемаческа дейност. Бизнес среда.

14. Фактори и средства за производство.

15. Информация и информационен пазар. Финансови пазари.

16. Заинтересовани страни и предприемаческа дейност.

ТЕХНОЛОГИИ

17. Механизация и автоматизация на производството.

18. Автоматизирани системи в производството и услугите.

19. Роботизирани технологии. Промишлени роботи.

20. Роботизирано работно място. Внедряване на роботизирани технологии.

21. Форми на организация на производствения процес.

22. Трудова среда и интегрирано работно място.

23. Ефективност на производството – изисквания, насоки и предизвикателства.

24. Енергийна ефективност и нейното значение за фирмите и обществото.

ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ИНИЦИАТИВА

25. Поведение на предприемача, действащ на националния пазар.

26. Проучване на пазара. Конкурентни предимства.

27. Форми и методи на анализ на конкуренцията.

28. Бизнес планиране – видове, поставяне на цели. Процес на бизнес планиране.

29. Бизнес план на учебна фирма.

30. Стратегическо управление. Формулиране и реализация на организа- ционна стратегия.

Ръководство и контрол. Стилове на ръководство.

32. Лидерство. Техники и система за контрол.

33. Бизнес идея. Избор на предмет на дейност по проектното задание.

34. Оценяване на продукта или услугата. Предварителен бизнес план.

35. Същност и модел на управление на фирмата.

36. Същност и елементи на фирмената култура.

37. Управление на производствения процес и на продажбите.

38. Финансови разчети на фирмата. Годишен отчет.

39. Данъчно облагане на фирмите.
top


УЧЕБНИЦИ


top

УЧЕБНИЦИ ЗА 8 КЛАС


1 Български език и литература

- Български език - Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

- Литература - Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: Илияна Кръстева, Виолета Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова

2 Английски език А1 „Клет България“ ООД „English in Mind for Bulgaria” Автори Хърбърт Пухта, Джеф Странкс, Десислава Кирилова Зарева, Николина Валентинова Цветкова;

3 Математика „Просвета – София“ АД Автори: Кирил Георгиев Банков, Таня Иванова Стоева, Илиана Иванова Цветкова, Даниела Петрова Петрова;

4 Информационни технологии Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: Галина Момчева -Гърдева, Елена Ковачева, Ангел Ангелов, Красимир Харизанов, Величка Давчева, Таня Сребрева

5 История и цивилизации Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: Андрей Пантев, Валентина Павлова, Пенка Костадинова, Зорница Велинова, Ростислав Ботев

6 География и икономика Издателство „Булвест 2000“ ООД Автори: Румен Пенин, Димитър Желев, Валентина Стоянова

7 Философия „Просвета-София“ АД Автори: Евелина Петрова Иванова-Варджийска, Силвия Илиева Цветанска, Ясен Захариев Захариев

8 Биология и здравно образование СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и сие Автори: Наташа Цанова, Снежана Томова, Петър Райчев, Надежда Райчева, Иса Хаджиали

9 Физика и астрономия Издателство „Булвест 2000“ ООД Автор: Максим Максимов

10 Химия и опазване на околната среда „Анубис“ ООД Автори: проф. Стефан Леонидов Цаковски, доц. Пенка Василеваа, доц. Александрия Иванова Генджова и др.

11 Технологии и предприемачество – изд. „Просвета“ Автори: В. Неделчева, Атанас Паскалев и др.УЧЕБНИЦИ ЗА 9 КЛАС


Литература - „Булвест 2000“ ООДАвтори: БойкоПенчев, ВиолетаГерджикова, ИлиянаКръстева

Българки език - „Булвест 2000“ ООД Автори: Ангел Петров, Мая Падешка, Мариана Балинова

Английски език - „English in Mind for Bulgaria” Учебник: A2.1 „Клет България“ ООД „English in Mind for Bulgaria” Автори Хърбърт Пухта, Джеф Странкс и колектив

Математика - „Архимед 2“ ЕООД Автори на текста: Мая Събчева Алашка, Райна Милкова Алашка, Георги Паскалев Иванов

Информационни технологии - „Домино“ ЕООД Автори: Иван Първанов, Людмил Бонев

История и цивилизации - „Булвест 2000“ ООД Автори: Искра Баева, Евгения Калинова, Георги Якимов, Надка Васева, Веселина Иванова

География и икономика „Булвест 2000“ ООД Автори: Румен Пенин, Тони Трайков, Димитър Желев, Валентина Стоянова

Философия „Булвест 2000“ ООД Автори на текста: Валентина Кънева, Огнян Касабов, Теодора Тодорова

Биология и здравно образование - „Булвест 2000“ ООД – Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Камелия Йотовска, Мариана Христова, Таня Димитрова

Физика и астрономия - „Булвест 2000“ ООД Автори на текста: Максим Максимов, Ивелина Димитрова

Химия и опазване на околната среда -СД „Педагог 6“ – Автори на текста: Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Невена Върбанова, Валентина Иванова

Технологии и предприемачество - „Просвета-София“ АДАвтори: доц. д-р Весела Неделчева, д-р Атанас Паскалев, доц. д-р Донка Куманова-Ларде и др.УЧЕБНИЦИ ЗА 10 КЛАС


Български език- изд."Анубис

Литература - ИК „Кръгозор” С. Хаджикосев и колектив

Английски език - „English in Mind for Bulgaria” Учебник: A2.2 „Клет България“ ООД „English in Mind for Bulgaria” Автори Хърбърт Пухта, Джеф Странкс и колектив

Руски език - "Контакт - изд. "Лодос", Лесневски

Математика - изд. "Архимед", Здр. Паскалева, Г. Паскалев

Информационни технологии за 9 и 10 клас - изд."Нова звезда", Ив Иванов

История и цивилизации ЗП и ЗИП- изд."Д. Убенов", К. Грозев

География и икономика ЗП- „Анубис” П. Петров и др. С. 2012 г.

География и икономика ЗИП- „Булвест 2000” Р. Пенин и др. С. 2012 г.

Етика и право - Ив. Колев, изд. "Анубис"

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", П. Попов

Физика и астрономия - изд. "Булвест" М. Максимов, Г. Христакудис

Химия и опазване на околната среда - М.Павлова, изд. "Педагог 6"УЧЕБНИЦИ ЗА 11 КЛАС


Български език - изд. "Просвета", Т .Ангелова

Литература - „Анубис” В. Стефанов, Ал. Панов, „Просвета- София” - И. Пелева и колектив

Английски език - „Headway”- Pre-intermediate, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - "Контакт" 3, В. Лесневски

Математика - изд. "Архимед", Здр. Паскалева, Г. Паскалев

Информационни технологии за 9 и 10 клас изд."Нова звезда", С.Кънчева

История и цивилизации - изд. "Просвета" - В. Гюзелев и колектив

География и икономика ЗП- учебник за 10 клас -„Анубис” П. Петров и др. С. 2012 г.

География и икономика ЗИП- „Просвета” Н. Димов и др. С. 2012 г.

Философия - Ив. Колев, изд. "Анубис"

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", Н. Цанова

Физика и астрономия - Хр. Попов, изд. "Просвета"

Химия и опазване на околната среда - Г. Близнаков, изд. "Просвета"УЧЕБНИЦИ ЗА 12 КЛАС


Български език - изд. "Д-р Иван Богоров", Т. Бояджиев

Литература - изд. „Анубис”, В.Стефанов, АЛ.Панов

Английски език - „Headway”- Pre-intermediate, Workbook „Пиърсън- Лонгман”

Руски език - Деловое общение на русском языке. Книга 1,2,3,4

Математика - изд. "Просвета", З. Запрянов

История и цивилизации - изд. "Просвета", А. Кертин, М. Йовевска

География и икономика - „Просвета” Н. Димов и др. С. 2013 г.

Философия /световни религии/ - изд. "Просвета", Е. Сярова

Свят и личност - изд. "Просвета", М. Грекова и колектив

Биология и здравно образование - изд. "Просвета", Г. Марков

Химия и опазване на околната среда – «Булвест 2000» М. Кирилов


top