На добър час!


 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ     ДЗИ


Преди да се разпръснем...
 
  Учебно-изпитни програми за ДЗИ Рейгингова система на висшите училища
 

 
  Подаване на заявление за допускане до ДЗИ -
сесия август-септември 2016 г.
Краен срок до 15.07.2016 г.
 
  Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:
на 26 август 2016 г.
 
  Сесия август-септември - 2016 г.

   Български език и литература
Втори задължителен изпит
учебна 2015/16 г.:

29 август 2016 г. -     08.00 часа
30 август 2016 г. -     08.00 часа
 
Общ успех за дипломата
оценка (с точност до 0,01) средноаритметична от :
1.Средноаритметичната оценка от оценките на държавни зрелостни изпити
2.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗП
3.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗИП
 
 
Из "ЗАКОН ЗА СТЕПЕНТА НА ОБРАЗОВАНИЕ"

ал. 1 Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.:

  • чужд език
  • математика
  • физика и астрономия
  • биология и здравно образование
  • химия и опазване на околната среда
  • история и цивилизация
  • география и икономика
  • цикъл "философия"

Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са задължителни и не се допуска освобождаване от тях. По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 1.


Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил и не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.


Из "НАРЕДБА № 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЗИ"

Чл. 9. (ал. 1) Учениците, които желаят да бъдат допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището, в което се обучават.
   (ал. 2) Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали учебни години, но не са ги положили успешно, подават заявлението по ал. 1 до директора на училището, в което са се обучавали, а в случаите, когато то е преобразувано или закрито - до регионалния инспекторат по образованието (РИО).

Чл. 27. (ал.1) Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.
   (ал. 2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит.


МОН - сайт  »  "zamaturite"