На добър час!


 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ     ДЗИ


Преди да се разпръснем...
 
  Учебно-изпитни програми за ДЗИ Рейгингова система на висшите училища
 

 
  Подаване на заявление за допускане до ДЗИ -
сесия май-юни 2017 г.
Краен срок до 17.03.2017 г.
 
  Получаване на служебна бележка за допускане,
   с която зрелостникът се явява на изпитите:
до 17 май 2017 г.
 
  Сесия май-юни - 2017 г.

   Български език и литература
Втори задължителен изпит
учебна 2016/17 г.:

19 май 2017 г. -     08.00 часа
22 май 2017 г. -     08.00 часа
 
Общ успех за дипломата
оценка (с точност до 0,01) средноаритметична от :
1.Средноаритметичната оценка от оценките на държавни зрелостни изпити
2.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗП
3.Средноаритметичната оценка от оценките по учебните предмети, изучавани в ЗИП
 
 
МОН - сайт  »  "zamaturite"