Записване на нови ученици   Записването на ученици за учебната 2019/2020 година започва от 01.06.2019 година

Учениците се приемат по документи:

- със заявление до директора на IV СВГ
- свидетелство за завършно основно образование
- удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване
- три снимки

Прием за учебната 2019/2020 година

За осми клас:
VIII клас – една вечерна паралелка с петгодишен срок на обучение, хуманитарен профил, брой ученици – 30
VIII клас – една задочна паралелка с петгодишен срок на обучение, хуманитарен профил, брой ученици – 35
Балообразуващи предмети – Български език и литература и математика

За записване в осми клас се подава свидетелство за основно образование след завършен седми клас
– ученици, които са завършили седми клас преди 2017 година трябва да подадат молба в училището, в което са завършили, за издаване на свидетелство за основно образование след седми клас.
/Параграф 24, ал. 3 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗПУО се прилага за лица, завършили успешно VII клас и прекъснали обучението си преди влизането на новия ЗПУО, като на тези лица се издава свидетелство за завършено основно образование в съответствие с действащата нормативна уредба, според която основното образование е след завършен седми клас/.

За записване в девети, десети, единадесети и дванадесети клас се подава удостоверение за завършен клас или удостоверение за преместване и свидетелство за основно образование.

Училището предлага следните форми на обучение:

1. Вечерна форма на обучение – присъствена форма, учебните часове се провеждат в две смени
– от 8.00 часа и от 17.30 ч. в четири учебни дни в седмицата.

2. Задочна форма на обучение.
Задочната форма на обучение включва учебни часове, които се провеждат от 17.30 часа всяка сряда и от 8.00 часа всяка събота, самостоятелна подготовка и полагане на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план. Присъствените занятия са в четири модула и четири изпитни сесии за полагане на писмени годишни изпити.

3.Самостоятелна форма на обучение – неприсъствена форма на обучение.
Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план за вечерна форма на обучение.

4.Индивидуална форма на обучение – само за ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не могат да посещават учебни занятия.