Начало

ИЗПИТЕН ВАРИАНТ  1  –  03 юни 2008 г

1. При кой български цар император Йоан Цмисхи завладява столицата Преслав?

а/ цар Петър
б/ цар Борис ІІ
цар симеон
цар Гаврил Радомир

2. Срещу кои чужди нашественици воюва Ивайло?

а/ авар
б/ сърби
в/ татари
г/ турци

3. Кога е кръстоносния поход на Ян Хуниади и крал Владислав ІІІ Ягело?

а/ 1443-1444
б/ 1586-1587
в/ 1686-1387
г/ 1688-1689

4. Кое е общото между Неофит Рилски, Ботьо Петков и Анастасия Димитрова?

а/ възрожденски учители
б/ революционери
в/ редактори
г/ църковни дейци

5. Кое твърдение за Паисий Хилендарски НЕ е вярно:

а/ роден 1722 г.
б/ написал "История славяноболгарская"
в/ таксидиот на Хилендарския манастир
г/ отпечатва 1741 г. "Стематография"

6. Сан-стефанският договор е подписан на:

а/ 19/31 януари 1878 г.
б/ 1/13 юли 1878 г.
в/ 1813 юни 1878 г.
г/ 19/3 февруари/март 1878 г.

7. Конституцията на Княжество България е приета на :

а/ 10 февруари 1879 г. в Търново
б/ 14 април 1879 г. в Пловдив
в/ 5 юли 1879 г. в София
г/ 16 април 1879 г. в Търново

8. След коя война България оценява положението си като Втора национална катастрофа?

а/ Първа балканска война
б/ Междусъюзническата война
в/ Първа световна война
г/ Втора световна война

9. Съюзници на Германия в периода на Третия райх са:

а/ Полша, Чехия, Унгария
б/ България, Румъния, Унгария
в/ Чехия, Румъния, Югославия
г/ Франция, Чехия, СССР

10. След края на Втората световна война в Европа започва:

а/ колонизация
б/ фашизация
в/ студена война
г/ "сух" режим

11. Подредете в хронологическа последователност четири събития, свързани с борбата на балканските народи срещу османското завоевание през втората половина на ХІV век - събитие - дата

12. Запишете имената на четирима дейци на движението за новобългарска просвета и култура през периода на Възраждането.

13. Срещу съответната буква в свитъка за свободните отговори отбележете века, с който се свързва посоченото събитие или факт:

а/ княз Борис І - покръстване
б/ "История славяноболгарская"
в/ независимостта на Княжество България
г/ Карибска криза

14. Срещу съответната буква напишете името на историческата личност, свързана с посоченото събитие или факт:

а/ средновековен български владетел, разгромил латинската армия при Одрин на 14 април 1205 г.
б/ виден църковен деец, избран през 1872 г. за първия български екзарх
в/ първи български министър-председател след 9 септември 1944 г., лидер на политически кръг "Звено"
г/ създателят на националсоциализмът в Европа през ХХ век

15. Срещу съответната буква напишете понятието (шериат, референдум, коалиция, конституция), което съответства на всяко от посочените определения:

а/ основен, основополагащ закон на държавата
б/ пряко гласуване, при което цялото население на дадена държава с право на гласуване трябва да одобри или отхвърли дадено предложение
в/ съвкупност от правови, морални и религиозни норми на исляма, които обхващат всички страни на живота на ортодоксалните мюсюлмани
г/ сдружаване за постигане на дадена цел

16. Срещу съответната буква обяснете съдържанието на посоченото понятие:

а/ република
б/ регентство
в/ атентат
г/ протекционизъм

17. За всяко от изброените понятия посочете конкретен пример от българската или от съвременната световна история, който съответства на неговото съдържание

а/ тоталитаризъм
б/ холокост
в/ национализация
г/ примирие

18. Напишете понятията, пропуснати в следващия текст:

"Чл. 1. Ще се образува под име Българска .................. една църковна област, която ще обема изброените по-долу митрополии, епископии и други някои места, и управлението на църковно-духовните дела на тази област ще се възложи всецяло на екзархията. Чл. 2. По-горният от митрополитите на тази област ще носи титлата ................. и ще бъде канонически председател на синодът при него, който ще бъде постоянен. "
Ферман за българска екзархия от 28 февруари 1870 година

19. Напишете названието на документа, откъс от който е следващият текст, като посочите кой и кога (ден, месец, година) го издава:

"чл.65. Задължителната военна служба ще бъде премахната в България. В бъдеще българската армия ще бъде съставена и рекрутирана само чрез доброволно постъпване...
чл.66. Общото число на военнослужещите в българската армия не трябва да надминава 20 000 души, включително офицерите и чиновниците...
чл. 121....България се задължава да плати и съюзните и сдружените сили се задължават да приемат сумата два милиарда двеста и петдесет милиона ( 2 250 000 000) франка злато...."

20. Поставете заглавие на картата.

Напишете /в обем до три страници, с много кратък увод, спазване на хронологията и кратко заключение/
отговор на историческия въпрос:

Първа балканска война - опит за национално обединение

1. Какви възможности за национално обединение се очертават след Берлинския договор?
2. Кога и кои държави създават Балканския съюз?
3. Как се развиват военните действия в Балканската война?
4. Какво предвижда Лондонският мирен договор?
5. Характер на Балканската война и последеците от нея?

top